is toegevoegd aan je favorieten.

Almanach tot nut van't algemeen, voor het schrikkeljaar 1792.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L H9 J

Dit gefchiedde , en de Overfte bewees door brief en zegel, dat hi; een afgezondene en vertrouwde van den Koning was, welke gewigtige zaaken , die geen uitilel konden lijden, moest uitvoeren; verhaalde tevens, bij welke gelegenheid hij op dit Kafteel gekomen was, en ftelde zijne, zich zonder bevoegdheid aanmatigende veroordeelaars, in éen fchitterend licht de vraag voor: of hen zijn leven dan dood in meer gevaar zou ftelleu ? wat hem betrof, hij geloofde het laatfte. Want ginr gen zij naauwkeurig na., dat zijn Koning, wien door den Predikant dezer plaatze alle omftandigheden ter ooren zouden komen , zijn dood zeker niet ongeftraft zoude laaten ; en het ganfche Kafteel naauwkeu rig zou laten doorzoeken , en andere middelen bezigen om de waarheid uk te vorfcheir; dan konden zij 'er zelv een gevolg uit afleiden , dat met hunne wenfchen niet zoude ftrooken. Daar bi; zo wilde hij zich tot alle mogelijke ftilzwijgendheid op de plecbtk fte wijze verbinden, bij aldien zij befloten hern zijn leven K 3 te