is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of het vervolg van de Algemeene historie [...]. XIII{de.} deel [...] behelzende de historie van de verstrooying der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSTROOYING der JOODEN 95

doopen , en ftraftte hen die dit weigerden. Maar noch zyne bekeerlingen , noch zyne martelaars , deeden hem yeel eer aan ; Een zwak vorst zynde (ƒ>) twyfelde hy niet of zyn yver zoude tot eenige vergoeding voor zyne ondeugden in den hemel verftrekken, Het zelfde gebeurde hen onder Koning Dagobert, die , toen eenig Monarch van Frankryk zynde , en niet minder zwak dan Cbilperick , zig in de gunst van zyne geestlyken en volk zogt in te dringen door zynen haat tegen de jwtfc fche -natie Qq) ; en hen verpligtte zig te laaten doe* pen , of als ballingen te vertrekken , waar door zy die uit Spanje derwaa:ds geweken waren > zig aldaar in een even flegten ftaat bevonden , als zy in dat land geweest waren (B). Verfcheiden hunner verlieten dat land, en vlugtten werwaards zy koudon , maar verre het grootfte gedeelte verkoos te veinzen , liever dan hun voorbeeld te volgen , en keerde langzaamerhand tot hunne oude gebruiken weder.

Dit

(/>) Greg. Tdiob. &Miioni's not, in. eund , com, j,' p.. 38S.

(a) Ges'a Dagobert.

(B) Omtrent deze zevende eeuw begon de beroemde akademie vaa Lunel te bloeijen , een der vermaardfte in het Westen , niet flegts wegens haaregtoote leeraaren, en het grcoigttal gtleerde mannen, die daar geformeerd wieiden , maar nog meer door haare buitenge» woone liefdadigheid in de fcholieren op hane kosten te ordjrhouden. Deze Stad ligt in Languedoc, tusfehen Montpeliers en Nimes ; en beftondt nog in grooten 1 lister in de twaalfde eeuw , toen Ben» jamin de Tudela daar doortrok. De beroemde S.ilomon Jarchi, een der geleerdfte Jooden die Frankryk ooit heeft voortg:.bngt , is zyne geboorte , of ten minden zyne opvoeding , aan dezelve verfchuidigd.

Lunel bragt een ander groot man voort; namelyk Zacharia Ltvita, die onbetwistbaar een inboorling van deze ftad was , fchoon hy gemeen'yk e-.n Spanjaard genoemd wordt, om dat Lunel , zo wel a!s het oveiige van Languedoc toen aan Sparje behoorde. Hy wordt gezegd eene verhandeling gefchreven te hebben, getyteld, De twe groote Lichten,

XVII. Boek.

tn Dago» jert.

\nno 62J I