Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI Boas

Hunne ,

veinsde ieeringe:

Onder-

fehiden de kiedin vmdit 'o hi Perfie

Stam van

Levi te Skiros.

236 HISTORIE van de

r. gens alle vreemdelingen was. En wy leezen dat zv fn . gevolge hiervan dit voorregt nog langen tyd genoten , namelyk tot dat een der ftaatsdienaaren van den Vorst het zy uit haat jegens hen , of met oogmerk om zie door derzelver bezittingen te verryken zynen meester overhaalde om hen op nieuw te vervolgen Cp) Hv fpaarde noch zagte noch geweldige middelen om zyn re_doel te bereiken , en verwierf zelfs een bevel van den 'be.Vorst om de oefening van den Joodfchen Godsdienst 1. op hoop van deszelfs belyders tot Mobammedaanen te maaken , te verbieden. Hy liet nauwkeurig gadefiaan ■ en vondt over het geheel , dat welk eene vertooning van verandering zy ook maakten, zy in hunnen ouden Godsdienst volhardden, het welk hem eindelyk verpligtte hen flegte jooden te laaten blyven, desvyl hy hen niet tot goede Moslems konde maaken. Egter, vervolgt onze Schryver, zyn de Jooden te Ispaham zeer arm in kleinen gerale en zy zyn verpligt voor yder hoofd een fequin aan den koning te betaalen t en een ftuk doek twee of drie duimen breed Van eene andere kleur dan hun overig gewaad, boven hun boven kleed , by ,k wyze van ondfcr.cheiding te draagen. Het blykt daarenboven duidelyk uit den reiziger die zig van 1663 tot 1665 , dat is eenige jaaren voor den Joodfchen moord in deze ftreeken onthieldt, dat deze natie by zyne komst aldaar volkomen vryheid van geweeten genoot; dewyl voegt hy daar by, de Perfiaanen vreemd vonden, dat ze'ker Eattmad Doulet het eenigen tyd te voren in zyn hoofd gekregen hadt om hen te verpiigten van Mohammeaaanen te word n.

De Stam van Levi beweert zig ftaande gehouden te hebben te Shrus, alwaar te Perfiaanen eene beroemde A-

ka

ih? TaJSVÏIf0T » v°y*se .P-». U. lib. xu c. 14. p..

Sluiten