is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of het vervolg van de Algemeene historie [...]. XIII{de.} deel [...] behelzende de historie van de verstrooying der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA- -H7

alles, dat zyn voorzaat herfteld had, en hervatte de vervolging met verdubbelde woede. Hy gaf terftond bevél, dat alle de kerken der Rechtzinnigen moesten gefloten worden, en dat de Kloosters, benevens derzelver goederen, en de inkomsten der waereldfche Priesters in beflag geno men moesten worden. Hy vierde zyne gramfchap in zo verre den teugel, en wel voornaamelyk tegen de laatstgemelden, uit hoofde van hunne bittere verwytingen en hevige klagten, dat hy een zeer groot getal van hen' verbande, fommigen naar de landen der Moorfche Vors < ten , en anderen naar zyns Grootvaders wingewesten in Europa. Onder deezen waren honderd en twintig Eis fchoppen, die hy naar het Eiland Sardinië verbande. On- ; der dit getal was ook de geleerde Fulgentius, een gebo ' ren Afrikaan , en een man van groote verdienften.' Naardien men hen van alles beroofd had zouden zy voor t zeker van gebrek hebben moeten omkomen , indien niet de toengebiedende Paus Symmachus zich over hen ontfermt, en hen onder zyne befcherming had genomen, en hen daarenboven , gedeeltelyk uit zyne eigene beurs, en gedeeltelyk uit de liefdegaaven van andere edelmoedge Christenen, geduurende hunne ballingfchap den noodigen onderftand bezorgd had (/) . Geduurende deezen tyd waren de Arriaanen tot het toppunt van magt en aanzien n geftegen, zo dat niemand hen durfde tegenfpreeken, of* zelfs den mond tegen hen opendoen, zonder gevaar van L zich bloot te ftellen aan de hoogfte gevoeligheid van2 hunnen yverigen voorftander ; waardoor de Rechtzinnige i lèeken , thans van hunne oude Leeraars ontbloot, zich,/' gedeeltelyk uit vrees, en gedeeltelyk door beloften, lieten overhaalen om ten minste uiterlyk de leer van hunne nieuwe voorgangers te omhelzen, zo dat Tharafa. mund thans weinig te vrezen had voor vreemde of in-

landfche;

C<0 Viö.. Uticens. ibid.-

XVIU.

BOEK. 111. AFD.

Vandaalen r» Afrika.

Hy her-

>at de 'er volring.

Honierd en* Avintig bisfchop. 'en ge~ ■ann en.

Tharafa. lund doet e Arri-

anfche ,eer in in Ryk '.gen' raaleni-