is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of het vervolg van de Algemeene historie [...]. XIII{de.} deel [...] behelzende de historie van de verstrooying der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. 44<

Van de Opvolging uit te fluiten, en die echter voor genomen had om allen de uitgebannenen , die nog ir leven! waren , terug te roepen , en hen in hunne oud< waerdigheden en bezittingen te herftellen, ftond niet wei nig verlegen, by zyne komst tot den throon, hoe hy hel zou aanleggen om deeze voorneemens ten uitvoer t( brengen, zonder zich fchuldig te maaken aan meinëedig heid, en zonder, ten zelfden tyd, de magtige Arriaanei te verbitteren. De nooddwang kon hem van den eener kant wel dienen tot een voorwendfel voor de nietigheid van dien eed om hierdoor zyn geweeten gerusl te ftellen ; maar van den anderen kant had hy alles te vreezen uit hoofde van de magt der Arriaanen, en van de ftandvastigheid, waarmede zy zich tegen zyne voornee mens zouden aankanten, en van den weerlozen ftaat, waarin de rechtzinnige kerk zich bevond. Deeze overweegingen noopten hem om in alles met de uiterfte omzichtigheid en geheimhouding te werk te gaan , en zich te wachten voor alle opentlyke daaden , die de yverzucht van de eene, of de hoop van de andere party kon opwekken , tot dat hy eenmaal wel gevestigd zou zyn op den throon , en magt genoeg hebben om zyne vyanden te doen bukken, en om zyne vrienden tot zyne en hunne eigene befcherming aan te zetten.

Ongelukkiglyk vervoerde zyn yver, het zy dan dat die aangeftookt wierd door de herhaalde aanzoeken van zyne moeder Eudocia, die zeer yverig rechtzinnig was, of door de rampen en klagten van de onderdrukte Geestlyken, hem, éér het tyd was, zo verre, dat hy van zyne wyze maatregelen afweek, en opentlyk zyn voorneemen te kennen gaf, eer hy zich nog behoorlyk beveiligd had tegen de tegenkantingen der Arriaanen. Hy deed een openbaar bevel op de plegtigfte wys afkondigen; niet alleen in de Hoofdftad maar ook in de andere fteden en plaatfen van zyn Ryk; waarin hy niet alleen veroordeel-

Oost.Hist.XIII.D.ILSt. Lil de,

r

■ XVIII.

1 boek. ! iii. AFD.

'■ der Vani daalen in Afrika.

Zyne ge* negenheid voor de Rechtzinnigen.

Hy doet. al te fchielyk een open» baar be-