Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA. JEgypte.

521

de zeelieden daar byna geene landmerken hebben, dan al leen de toren der Arabieren, die omtrent twaalf myler ten westen van de ftad ftaat, en de bovengemelde Kolom van Poïnpejus. Deeze grond brengt geene graanen of gras voort, maar is overal zandig , en levert niets op dan alleen eenige weinige dadels (x); zodat men zich met recht mag verwonderen, dat de beroemde ftichter van eene zo groote en prachtige ftad, heeft kunnen befluiten dezelve aan te leggen op een' zo woesten en dorren grond , die daarenboven zo moeijelyk voor den zeehandel is , en zulk een groot gebrek aan water, brandftoffen en zoveel andere levensbehoeften heeft; doch men moet tevens verbaasd, ftaan , over de grootmoedigheid der Ptelemeüsfen onder welker regeering deeze ftad, in weerwil van alle deeze ongelegenheden, eene der volkrykfte en magtigfte fteden van de waereld geweest is.

De laatfte ftad in JEgypte, die eenige aanmerking verdient, is Siïëz, die, fchoon zy door fommige fchryvers. in het Troglodytisch Arabie gefield word, echter door Pto ■ lemceus word aangehaald als eene der voornaamfte fteden' van JEgypte, en die thans ook werklyk onder den Bafha van Cairo ftaat. Deeze ftad is een zeehaven van veel belang, aan de landengte van dien naam gelegen daar' Afis en Afrika zich vereenigen ; zy legt zeer voordeelig^ op een klein fchierëiland, dat zeer ver in de Roods Zee1 zich uitftrekt, en omtrent een en-dertig mylen ten zuidoosten van Cairo gelegen is. Door deszelfs gelegene nabyheid, en de haven van Gedda, is deeze ftad de ftapelplaats geworden van alle koopwaaren, die van het eenv land naar het ander overgevoerd worden, gelyk zy oud-1 tyds ook die der Oostindifche goederen was. Suêz is nog de vergaderplaats der JEthiopiers, die hier de rykfte koopmanfehappen uit Indie aanbrengen, zo als fpeceryen,

aller-

O) Granger, en anderen.

Hedend.Hist.XIII.D.1I.St. Vvv

XVIII,

BOEK. II.

HOOFDST.

baarheid van den grond.

Suëz een lerucht» Zeeha. :en.

Waar lezelve ■elegen s.

Derzeier koop. andel.

Sluiten