is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XIV{de.} deel [...] behelzende de historie der Afrikaansche eilanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKAANSCHE EILANDEN. a4S

die menigmaal vlammen , rook, fteenen, en asch uitwer- XVIII. pen tot op een' grooten afftand. Aan den voet van dee Boek. zen berg naar het oosten is eene bron van versch wa- UI. ter, dat meest koud is, maar fomtyds zo heet word Hoofdst. door het onderaardsch vuur , dat het onder het voort VIII. ftroomen opwelt als kookend water , een' ftinkende zwa- Afd. velachtigen damp opgeeft, gefmolten fteenen en mineraalen , en ftukken brandende aarde opwerpt, in zo groote menigte , dat daardoor eene foort van voorgebergte gevormd is , dat Myfterios genoemd word , in het hellen van de zeekust, op een' afftand van twaalfhonderd fchreden van de bron. Dus luid het verhaal van Ortelius , fchoon wy de byzonderheid van het voorgebergte door geene laatere fchryvers bevestigd vinden. De omtrek van het Eiland Pico word gerekend op vyftien mylen ; deszelfs voornaamfte piaatfen zyn Pico , Lagoa, Santa Cruz, San Sebaftian, Pesquin, SanRocko,A Playa, en Santa Magdalena, welker inwoonders zeer gelukkig en ryklyk leeven van de voortbrengfelen van het Eiland. Het vee is hier overvloedig , van allerhande foorten, en zeer uitmuntend, gelyk ook de druiven en derzelver vocht , waarvan de beste wyn word gemaakt, dien men in de Azores vind. Behalven de cederboomen , en ander timmerhout , is hier eene foort van hout, dat zy teixo noemen , zo digt en hard als yzer , fraai geaderd , en wel gepolyst zynde van gedaante als fraaije fcharlaken zyde, waarvan het volmaakt de kleur heeft. Hoe langer het bewaard word hoe fchooner het word ; om deeze rede word die foort van boomen enkel geveld voor des Ko. nings gebruik , en op deszelfs uitdruklyk bevel , en mag niet uitgevoerd worden als een artikel van koophandel.

Het Iaatfte 'der eigentlyke Azorifche Eilanden is Fayal , het voornaamfte van allen na Tercera en San Migueï, dus genoemd naar de menigte van masthoornen, Hh a be-