is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN DEN EEKHOORN. 161

by de opening van den onderbuik heb ik geen netvlies gezien, dat lag agter de maag geplaatft.

De twaalfvingerigedarm ftrekte zig tot voorby de regter nier uit, boog zig naar binnen , en verlengde zig naar voren óm zig aan den nugterendarm te voegen. De omwentelingen van dit laatfte ingewand lagen in de navelftreek ; die van den omgeboogendarm lagen in de zyden van den buik - en in het agterft gedeelte van de navelftreek geplaatft; de omgeboogedarm CA, fig. i en 2., Pl. XXXIII) eindigde aan den blindendarm (5 C Dj in de regter buikzyde. De blindedarm ftrekte zigjin de darm-en eigenlyken onderbuiksftreeken van de regter-naar de linker-zyde uit, hy befloeg deze ftreeken byna geheel, en hy maakte daar kleine kronkels, omdat hy zeer lang was; de {trekking van dit ingewand is evenwel niet beftendig dezelfde,wantin een ander onderwerp heb ik hetzelve geheel in de linkerzyde gevonden, in welke hy naar agteren gerigt was. In het eerftgenoemde ftrekte de kronkeldarm zig over de dunne darmen naar voren tot voorby de regter nier, vervolgens verlengde hy zig naar agteren over den blindendarm tot aan het bekken, alwaar hy zig omboog en naar voren tot by de maag uitftrekte; deze beide ftukken van den kronkeldarm, van welken het een zig naar voren en het ander naar agteren uitftrekte , zaten door een klein darmfche.il , dat flegts twee lynen breed was, aan eikanderen vaft, en hongen los; de kronkeldarm, digt by de maag gekomen zynde, ftrekte zig naar de linkerzyde tot aan de laatfte valfche ribben uit, alwaar hy zig omboog, en vervolgens verlengde hy zig in de regterzyde tot aan de nier; deze beide andere ftukken Van den kronkeldarm zaten door een klein darmfcheil aan eikanderen vaft, en hingen vry gelyk de voorgaande ; ook is derzelver plaatfmg niet beftendig dezelfde, want ik heb dezelven in een ander onderwerp zig in de regterzyde zien uitftrekken. By het eerfte onderwerp eindelyk ftrekte zig de kronkeldarm van de regter tot de linker nier uit, voor dat hy in den regten darm uitliep.

De maag lag evenveel in de regter-als in de linkerzyde geplaatft; zy hadt flegts eene geringe kromte, en derzelver gedaante geleek meer naar die van een peer dan naar die van eenen doedel-zak, want het linker gedeelte was veel grooter dan het regter. »

De dunne darmen hadden allen tennaaftenby dezelfde dikte; die van den blindendarm verfchilde weinig over de geheele uitgeftrektheid van dezen darm ; de kronkeldarm (£, fig. i en 2 , Pl. XXXIII j was byna zo dik als de blindedarm over de lengte van anderhal ven duim, vervolgens verminderde de dikte van de darmbuis, en bleef dan dezelfde tot aan het eind van dezen darmen zelfs tot aan den aars toe.

De lever ftrekte zig zo veel en meer naar de linker-dan na de regter-zyde uit. Dezelve beftont uit vyf kwabben, de middellle was de grootfte; dezelve was door twee infnydingen in drie deelen verdeeld; de fchoorband liep door de diepfte heen, en in de andere lag het galblaasje geplaatft. Daar zat flegts eene kwab aan de linkerzyde; deze was een weinig kleiner dan de middelfte; daar zaten drie kwabben aan de regterzyde, waar van de eene kleiner was dan de Imker kwab, maar veel grooter dan de beide andere, die aan derzelver worVII. DeeL X