is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PANTHERA, DE ONCA EN DE LUIPAARD. 05

DE PANTHERA, DE ONCA EN DE LUIPAARD.

S®J!®Mk Zal' om my te beter te doen vcrftaan, om het averechts gebruik M 1 M van woorden te vermyden, om de dubbelzinnigheden voor te kolf $ men, en de twyffelingen te weeren, maar aanftonds aanmerken dat $§!©::©r«8 'er met den tyger, waarvan wy onder het voorig artikel deHiitorie en de befchryving gegeeven hebben, in de oude wereld, dat is te zeggen in Afia en Afrika, nog drie andere foorten van dieren van dit geflagt, en alle drie onder malkanderen verfchillende, gevonden worden; die drie foorten zyn de panthera, de onca, en de luipaard, die door de Natuuronderzoekeren niet ilegts de een voor den anderen genomen, maar zelfs ook met de foorten van 't zelfde geflagt, die men in Amerika heeft gevonden, verward zyn; ik laat die foorten, welken men in de nieuwe wereld, zonder onderfcheiddan eens tygers, dan eens panthers, dan eens luipaarden, genaamd heeft, voor tegenwoordig daar, om niet dan van die der oude wereld te fpreeken, om de dingen niet te verwarren, en de voorwerpen, die daar betrekking toe hebben, nauwkeuriger voor te draagen.

De eerfte foort van dit geflagt, en die veel in de oude wereld gevonden wordt, is de groote panthera welken wy eenvoudig panthera zullen noemen 1 {PI. XI en XII), die by de Grieken bekend was onder den naam van pardalis, by de oude Latynen onder dien van panthera, vervolgens van pardus, en by de hedendaagfche Latynen onder dien van leopardus; het lighaam van dit dier,nadat het zyn vollen groey gekreegen heeft, is vyf of zes voet lang, gemeeten van het uiterft van den fnuit tot aan het begin van den ftaart, die meer dan twee voeten lang is; zyn vel is in den grond van 't hair van eene,

uicer ui iuinuer aonKer vaaie Kleur op den rug en aan de zyden van 't lighaam , en van eene witagtige kleur onder den buik; het is met zwarte vlakken , als groote ringen, of in de gedaante van roozen. jrot-ppkr>nrl; riiP rin¬

gen zyn aan de zyden des lighaams wél van malkander afgefcheiden, in V midden als uitgefchulpt, en de meeften hebben een of meer vlakken in 't midden van dezelfde kleur als de omtrek van den ring;die zelfde ringen, waarvan zommigeneyrond, en andere rond zyn, hebben dikwils.drie duim middellvns ; daar zyn nergens volle vlakken dan op den kop, op de borft, op den buik, en op de pooten.

De tweede foort is de kleine panthera van Oppianus («), waar aan de Ouden geen byzonderen naam gegeeven hebben; maar welken de hedendaagfche Reisbefchryvers onca hebben geheeten,. van het verbatterd-woord-lynx of lunx: wy zullen dit dier den naam van onca laaten behouden; (zie de XIII Vlaai) als welke ons gevoegelyk voorkomt, dewyl het inderdaad eenige overeenkom!!: met den lynx heeft: het is. veel. kleiner dan de panthera, zynde

(o);Or*rANUs di'Vêmtime, libi Hl..