Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN OLYFANT. 23

Jv&fS^l^011^'. enzonder tegenzin, mits men hen door on. 2ïeSP vf Pm h°°neJ ma^jnteg-endeel eene houding doe blyken van hen eiJventeJyk te zyn voor den goeden wil, waar mede zy hunne kragten gebruiS», roedie h«f"f^fcff^ zet zig 0p den hals, en gebruikt een yzeren rocdje fj) dat van onderen van een haakje voorzien, of met een

k roThinl^^^^ hen,°P d£n k°P>tér z>7de de oorenprik-

t enkele woord genoeg f», inzonderheid zo het dier den tyd gehad heeft

ThZ ï? M1S mCt Zyn 1gekider te m*n,en een volkomen vertrouwen in ncm te icrygeir; zyne verknogtheid wordt zomtyds zo iterk,zo duurzaam; ZnY^ f fê'enh,eid 20 volkomen, dat hy weigert onder iemand anders te dic-

^^ssls^^ss r>r™ %£'dat hy in een aanvalvau

• ïf[°p0It v/n den. 0]yfant lMt niet na talryk te zyn, fchoon zy maar eens

Zt VZ^ jL a- Jaar', en mfr Cen j0I1S 'f vder d™gt, werpen. Hoe korter het leven van de dieren auurt,hoe talryker hunne voortteeliug is; in den olyE ?dt de7 dllunnS- zyns levens het klein getal der geboorncn , en zo het waar is, gelyk men verzekert, dat hy twee eeuwen leeft, en tot aan de

^A^r^S^^^^h brengt yder paar veertig jongen in dezen tyd vooit daarenboven, dewyl hy mets van anderen dieren te vreezen heeft, en de menfehen hem niet dan met veel moeite vangen, houdt de foort ziö- in Itand, en is algemeen verfpreid door alle de zuidelyke landen van Afrika en Aha; daar zyn 'er veeien op Ceylon in Mogol (V), Bengale (d),

e°ne S JÏÏ 1't » • hS? n,iet„m€t e£n Prik »' maar «en dikke yzere roede, aan de dierf rren & li' h" ^ e" fcherP !'3' ''S de breidel daar ™" zig van be'

hv «vo^l»p(f . 5>m r ?ede„,n d^ ooren,J in den fnuit' en ove"' daar ^ wieren dat vel van den o !L/ yZWAd", e!kandel; dier doode" zoudC maakt nauwelyks indruk op het zvn r>1tet te houdrn £ 'a £e!fs' a's hy in woede ra3kt> is bet genoeg om hem in zyn pligt te houden. Voyage de Pietro della Vaue, torn. IV. pag. 247 — Twee Offi.

Ïo'ot'en^z^ ha,s bézeten, beftfe/en d£ olyfantmet eTn

grooten yzeren naak. Premier Voyage du P. Tachard. pag. 275.

viSo^^^^S"^^ ^£T,iS regi£Ur voci obfeouitu,

'SS&fSSt**'* -^edellderavit, ut Fce. (J) Daar zyn op Ceylon veele olyfanten welker tanden den inwooneren veel waard «n en daar zy grooten handel indryven. Voyage de Fr. Pyrard torn. II. pag "5,! DaaT z^ eené menigte olyfanten in de Indien waarvan de meeften uit het eiland (W™ aII ^a * bragt zyn. r™ * la Boollayr-lr.Gouz. PaS ' 65. pgSr^rfchS" den foorten van olyfanten te Deli, zo wel als in 't overig gededtderIndiër, maar dTe van Ceylon worden boven alle andere voorgetrokken. RelatU d'un voyage i TheTenot tam III. pag, 131. — Daar zyn veele olyfanten op 't eiland Ceylon. die eHeier enleïbvvever dan alle.de a"deren. Voyage d'Orient du?. Philipph pag ^Zie

VoyagesdEnvARD Terry aux Indes Orientales pag. ,5, ig «I- h 131. -

Sluiten