is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHR YVING VAN DEN OLYFANT. 79

SS die dit gedeelte de

takken loopen loodlynig en byna even ZïTu™^ £erfte ******* de

m het onderfi kaakbeen van denóEzSen^ïT dlC, £r hebben' maar 'er naar geijkt. De hondstandeXSJ^te^&^t11001 iets dat baktanden (iV. #7,/fe 2 ^rnn„ d beide kaakbeenderen: de

beenderen W,by lm%erume2 wvTer?VM de beide kaak* die twee baktanden is veel ffiKe^te^ * -fte (AC) van in dit geraamte den oorfprong f£) van !r5 ,Ik heb daarenboven

aan elke zyde van het bovenft kaakhJn\tï dfden baktand gevonden, die eene beenige plaat W HfnlI^S feT** tand Z3t' °nder den,om het begin van dezen tand bloot l J weggenoomen gewortweeden tand (Z)) door een beenig Achotr?^9?^ zk vm den boven zoude deszelfs plaatfing niet toe^iaten t i ge,fcheiden, en daarentand konde vervullen, dewyl Cagter en nier ^ ?J*^ VM den tweeden maar deze plaatfing fchynt nietTer LZZhi Ven denzeIven geplaatft zit; naaft het agterft gedeelte (I) Jn he/Z. 8 Y' 7°0r een tand> vvant hy zit

het is zeker dat een tand die aldus genha ft X ë agter neösgaten uit; dienen, dewyl dezelve niet foten^ndrriïr' ? VT de fWaaiing kan flokdarm zit. Indien dus dit begm eentn^Z *"* dnd van den

om zulks te gelooven, moet deszelfs la E T**9 'er reden is

grooter wordt, en het gedeeltevanhet?2Tderen naar maate het dier van den flokdarm zat, op den ouderdon in." dat ^ p]aatfe Van hct hoofd fant geftorven is,zit opdengrond ™ da h?001 ^ Waar opdezeolvtyd (g). De plaatfing en de ftatvnder^l^ "^^gevorderden leefverandering aan, want dezelve^t^itVh^ ^d duiden die

de lengte van byna drie duimen uit? in feze nta^t ^ den flokdarm tot deelte (KL) niet voor de fpysmaa ingdfS 00k leS gemaalen, want de bafis van den tand i ff hetzeIve nooit ie*s

van wryving, niet alleen onder het agterft SeX^'*? VOetfpoor zelf bedekt wordt (dat wèggenom%h antwTl, JP dat docr het kaakbeen a bloot te vertoond), mafeSSer^Sdfl^^'^fipm tand; en daar is niet dan het voorfte oedeeltew^f? fd^ W van dfin de wryving op omtrent een derde dS lenïteLTl" bafis PIat en glad zv door felen of by oude olyfanten wryft debafcvan X f" ?d' Me" eind tot het ander tegen de onderfte tanden ftT*"1 ?d van bet £ene s merite tanden, dit facium wordt beweezen door

(g) Ik heb aan koppen van inn™ .

gedeeltelyk in den flokdarm geplaafft tftTf ^merkt dat de JanUle tand or*

ZtV^™ ™ï hW°P°<>™"dto'ÏJd wa?eWfJ& Neusgaten,

maer naar voren dan de opening agter de aewJitM * fde Und in den bek ™ > tó