is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m DE NATUURLYKE HISTORIE,

B ESCHRYVIN G

VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

DAT BETREKKING HEEFT TOT DE NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN HAMSTER, VAN DEN BOBAK, VAN DE MANGOUSTE, VAN DE' FOSSANE, EN VAN DE VANSIRE.

N°. MCCXLII. Het geraamte van een hamfier.

Het is dat geraamte, dat tot onderwerp van de befchryving, en afmeer tingen der beenderen, van den Hamfter gediend heeft.. N°- MCCXLHI. Het . tongbeen van een hamfier. Dit been beftaat uit vyf ftukken, een bafis en vier hoornen, twee groote en twee kleinen; de bafis is zeer lang in vergelyking van de hoornen. No. MCCXLIV. Een bobak. Dit dier is gedroogd en opgezet;het heeft tot onderwerp van de befchryving van den bobak gediend; een-der agterpooten is gedeeltelyk ontleed om het maakzel van den duim te doen zien, die verfchillend is van dien van„het marmeldier. ; _

N°> MCCXLV Een mangoufte twee-en-twintig duimen lang. N°. MCCXLVI. Een mangoufte van zeventien duimen lang. N°. MCCXLVII- Een mangoufte „veertien duimen lang. Het fchvnt dat deeze drie mangouftes van dezelfde, foort zyn, fchoon ■7V in grootte verfchilien; zy. gelyken naar eikanderen in hoedanigheid en kleur van hairen, en zelfs in maakzel van lighaam, voor zo veel men uit die tndividus daar over kan oordeelen, die uitgehaald, gedroogd en opgevuld zvn Derzelver befchryvingen., maaken een gedeelte uit van die der rnanffoufte Het is te denken, dat ,de verfchilien in hunne grootte alleen van den ouderdom, de fexe, of milTchien van de lugtftreek koomen. N°. MCCXLVIIf. Een foffane. N°. MCCXLIX. Een vanfire. Dit dier en dat, hetwelk onder het voorig Nommer is, zyn van Madagaskar overgebragt door den Hr. Poivre ; zy zyn in denzelfden ftaat als de drie mangouftes, van welke gewag gemaakt is, en zy hebben tot onderwerpen gediend voor de befchryvingen van de foffane en van de vanfire.