is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 DE NATUURLYKE HISTORIE

den ftaan de : de ftroomen daarentegen welker helling naar het Noorden liep, en die vertoond worden in de valeitjes vandeAujon, de Suize, de Marne, en de Rognon, gelyk ook door die van de Maas, hebben fterker gewerkt tegen de heuvels die naar dezelfde kruin van Langres zyn gekeerd en op het Zuiden ftaan

Daar was dan , toen de wateren de kruin van Langres bloot gelaaten hebben, eene zee, waarvan de beweegingen en ftroomen naar het Noorden , en aan den anderen kant van die kruin eene zee, waarvan de beweegingen naar het Zuiden gericht waren. Die twee zeè'n werkten tegen de oyergeftelde zyden van dezen keten - bergen, gelyk men in de tegenwoordige zee ziet, dat haare wateren werken tegen de overftaande zyden van een lang eiland of van een uitfpringend voorgebergte; het is dan geen wonder dat alle de fteile heuvels van deze valeijen eveneens aan de beide kanten van deze gemeene kruin van bergen zyn; dit is niet dan een noodzaaklyk uitwerkzel van eene zeer duidelyke oorzaak.

Zo men den grond, die een der oorfprongen van de Marne by Langres omringt, wel gadeflaat, zal men bemerken, dat hy uit een halven kring, byna lynregt afgefheden , voortkomt; en de beddingen fteen van die foort van Amphitheater onderzoekende, zal men klaare blyken vinden, dat die der beide kanten, en die van het overige van den cirkelboog, welken de grond vertoont, voormaals aan malkander vaft waren of doorliepen, en niet dan eene enkele maffa maakten, welke de wateren in het gedeelte dat thans den halven cirkel maakt, verdelgd hebben. Men zal het zelfde zien by het begin van de twee andere oorfprongen van de Marne te weeten in het valeitje van Balefme, en in dat van Saint - Maurice; die geheele grond liep door, eer dat de zee gevallen was; en die foort van voorgebergte, aan welks uiterfte de ftad Langres ligt, was in dien zelfden tyd ook verbonden niet flechts met die eerite gronden, maar ook met die van Breuvone , van Pigney, van Noidan- le-Rocheux, enz.; men kan zig met eigen oogen overtuigen, dat het verband dier gronden, niet dan door de beweeging en de werking der wateren verdelgd is.

In dezen keten van den berg van Langres vindt men verfcheiden heuvels, dié alleen ftaan; dan eens in de gedaante van geknotte kegels gelyk die van Montfaugeon ; dan weder in eene elliptifche gedaante gelyk die van Montbard, Montreal , enz,, en anderen even opmerkelyk' rondom de oorfprongen van de Maas, naar Clémont en Montigny-le-Roy dat op een bergje ligt, aan het vafte land met eene zeer fmalle landtong valt hangende: men ziet nog een dier alleenftaande heuveltjes by Andilly; een ander by Heuilly-Colfon , enz.; wy moeten aanmerken dat in het algemeen de kalkaartige heuvels die alleen ftaan, minder hoog zyn dan die, welke hen omringen, en van welken zy tegenwoordig afrefcheiden zyn, omdat de ftroom, de geheele breedte der kleine valei&vervulJende, over deze alleenftaande heuvels vloeide, met een rechtftreekfche beweeging, en hen aan de kruin afnam, terwyl zy den grond der heuveltjes van de kleine valei flechts befpoelde, en dezelven niet dan met