is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voi DE NA TüURUKE Hl S T O R I E

Uien niet zeer twyfelen kan, of zy waren verbonden in den tyd, die op het wyken der wateren gevolgd is. Indien Europa thans van Groenland gefcheiden is, zo is het waarfchynlyk, omdat 'er eene groote inzakking is voorgevallen, tuffchen de landen van Groenland en die van Noorwegen, en van de punt van Schotland, waarvan de Orkadifche eilanden, het eiland Schetland, de Feroë-eilanden, Yfland en Hola, ons niet dan kruinen van verdronken landen vertoonen; en zo het vafte land van Afia, naar het Noorden niet meer vaft is aan Amerika, is het ongetwyfeld door een geheel gelyk uitwerkzel, Deze eerfte inzakking, welke de volkans van Yfland ons fchynen aantewyzen, is niet flechts laater geweeft dan de inzakkingen aan den iEquator en het wyken der zeen, maar ook eenige eeuwen laater dan de geboorte van de groote landdieren in de Noordelyke landen, en men kan niet twyfelen, of de fcheiding der beide Werelden aan het Noor•den niet vry nieuw zy, in vergelyking van de verdeeling dierzelfde Werelden naar de deelen van den iEquator.

Wv vermoeden ook, dat met flechts Groenland vereemgd is geweeft met Noorwegen en Schotland, maar ook dat Kanada wel met Spanje vereenigd zou kunnen geweeft zyn door de Teneriffche banken, de Azonfche eilanden en de andere eilanden en hooge gronden die in deze tuflchenruimte van zee gevonden worden; dezelve fchynt ons tegenwoordig te vertoonen de hoogfte kruinen dier landen , die zeiven ingezakt en onder het water geraakt zvn; die verzakking en ovefftroommg is miffchien nog nieuwer dan die van Yfland, dewyl de overlevering daarvan fchynt bewaard te zyn gebleeven De hiftorie van het Atlantifch eiland, door Diodorus en Plato gemeld ' kan niet toegepaft worden dan op een zeer groot land, dat zig verre tén Weften van Spanje uitftrekte; dit Atlantifch land was zeer bevolkt en wierdf beftierd door magtige koningen , die Veele duizend ftrydbaare 'manfchappen onder hun gebied hadden; en dat geeft ons vry ftelhg de nabuurfchap te kennen van Amerika met deze Atlantifche landen, tusfchen de b-ide Werelden gelegen: wy zullen echter erkennen, dat het eenigfte dat hier door Ac f aha beweezen is, hierop uitkomt, dat deze twee «Verelden vereenigd waren in den tyd, toen de olyfanten, m de Noordelyke itre-ken van de eene en de andere beftonden, en daar is, naar myne ♦edachten 'veel meer waarfchy'nlykheid voor deze verbinding van Amerika met Afia dan met Europa: zie hier defatta en de waarneemingen, waarop ik rav in dezen gronde. _

io Schoon het waarfchynlyk is dat de landen van Groenland aan Amerika 'vaft zyn is men daarvan echter niet verzekerd, want dit land van Groenland is daarvan vooreerft afgefcheiden door de Straat-Davids, die men weet dat zeer breed is; en vervolgens door Baffins baai, die nog 'Weder is en die baai ftrekt zig uit tot den 78^ graad, zodat het met dan 'boven die' term is, dat Groenland en Amerika aan malkanderen vaft kun-

nÊ20Spitsbergen fchynt een vervolg van de Ooltelyke kuiten van Groenland 'te zyn, en daar is een vry groote tuflchenruimte van zee tuffchen