is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybels zakelyk-woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERWORPEN,

gereezen? Als mede om Godt eerbiedig te erinneren, welk eene teedere betrekkinge Hy .op hen had, en welke groote beloften van beftendige gunst Hy aan hun gedaan had, waar mede eene zo gantfchelyke verwerpinge onbeftaanbaar fcheen te zyn , hoedanige pleitreedenen, op dezelve vraagender wyze voorgefteld, men meer vindt, als Pf. LXXVII: 8,9, io , Jef. LXIIP. 15, 16, 17. 't Zal dan zo veel zyn, als hadde hyby Godt dus aangedrongen:,, Zyt Gy het „ zelf niet, O HEERE, die Juda hebt ver„• kooren uit, en verheeven boven alle de „ (lammen Israëls ? Hebt gy zelf daar uit „ uwen knegt Davidniet verwekt? Hem ,r niet beloofd , dat zynen Zaade het Ko„ ningryk beftendig zoude zyn? Dat, wan,, neer het misdeed; gy het flegts met eene „ mcnfchenroede zoudt kastyden, maar uzve „ goedertierenheid 'er niet z>an wechneemen ? „• Hoe kan het udan van het harte, dat gy ,r Juda gantfehelyk zoudt verwerpen ?Hebt ,, gy Zien niet verkooren , en 'er van ge,, zegd: Dit is myne ruste tot in eeuwigheid? „ En zult gy 'er nu eene walginge aan heb„■ben? Nu rooken tegen de gebeden, die „■ men daar tot u opheft? Nu de liederen, „ die men daar aanheft, verfmaaden? Nu „ den drek der Feesten, die men u daar „ viert, ons in het aangezigt e werpen?'Hebt „- gy ons niet Verbondswyze nangenoomen „ tot uw eigendom uit alle Volken? Ons dit „ Land niet beloofd tot eene erflyke bezit„ tinge, om het goede en de- vrucht 'er van „■te eeten ? En fluit Gy ons nu flaan ;' zo „ flaan, dal 'er geene geneezinge voor ons „ is? Waar HEERE! Waar zyn uzu yver, „ en uwe mogendheeden; het gerommel uwes „ingewands, en uwer barmhartigheeden ? „ Hebben dan uwe toezeggingen een einde? ,,Hebt Gy vergeeten genadig te zyn? Ge,, denk, 6 Godt! Gedenk aan uzve vergade„ ringe, die Gy van ouds verzuorven hebt;

de roede uzuer erfenisfe,die gy verlost hebt, „.den berg Zions, waar op gy gewoond hebt. ,, IVaarom ver floot gy in eeuwigheid? Waar,, om zoude uzu toorn fteeds rooken tegen de „ Schaapen uzuer weide?" (3) Men vindt menfehen, die altoos' murmureeren en klaa. gen over hunnen flaat. Van dat foort was Jeremia niet. Dat zyn beklag niet zonder reede was, zal ons blyken, wanneer hy den grond 'er van dus openlegt: Men zvacht na Vreede —. O^N) Men befchouwe hier de

VERWORPEN. 247

te leurftelling van 's Volks verwachtinge. 00 Zy hadden gewacht na vreede en na tyd van geneezinge. (««) Zy hadden dan uitgezien na twee zeer wenschlyke dingen. (A)Na Vreede, bevreediging met de Chaldeen, Syriërs, Modbilen en Ammonitcn , die thans geheel het Land afliepen, en alles te vuur en zwaerd vernielden , op dat die mogten aftrekken, en zy, zonder vreeze voor eenige bejeegemng des kwaads wederom zouden kunnen uitgaan en ingaan, en nederzitten een iegelyk onder zynen Wynftok en Vygenboom. (13) Na tyd van geneezing. Eene der plaagen, waar mede Godt hen had geftaagen was de groote Droogte, welke fchaarsheid en hongersnood ten gevolge hadde gehad. Dus zal men door de geneezing gevoeglyk mogen verftaan vruchtbaarmaakenden fiWw cn reegen, welke het aardryk doorvogtigen, en maaken dat hetzelve doe uitfpruiten en voortbrenge gras voor de beesten, en kruid tot dienst der menfehen, als mede brood, wyn ' en olie. En zo denken wy te meer. om dat hier gefprooken wordt van eenen tyd van geneezinge, want men weet , dat in Kanaan de reegen aan eenen zeekeren tyd van het jaar verbonden was, waarom men zo ' dikwils leest van vroegen en fpaden reegenj Deeze goede, en naar hunne tegenwoordige omftandigheeden hoogst-wenschlyke dingen (A3) hadden zy Verwacht. Zy hadden 'er op gehoopt, met een hygend verlangen na uitgezien, en 'er na gewacht meer dan de Wachters, die uitzien na en wachten op den morgen. 'Er waren valfche Propheeten onder hen, die des Volks breuke op 't ligtst geneezen,en fteeds van Vreede Schreeuwden , fchoon 'er geen vreede was, Jerem. VI: 14. Door die misleid, hadden zy na Vreede gezvacht. ■ Misfchien had ook Koning Jojaktm Gezanten gezonden na Babel, cm het Ver- " bond van Vriendfchapen Onderwerping met Nebukadnèzar te vernieuwen, en op dien grond had men zich met een' goeden uitflag gevleid. • Men had gehoopt; dat met de verandering van het jaargety 'er ook reegen, zoude koomen. Godt had beloofd , dat, • wanneer Hy den heemel zoude toefluiten, dat 'er geen reegen was, en zyn Volk als dan zich zoude verootmoedigen, Hem bidden, en NB. zich bekeeren van zyne booze zuegen, Hy dan hooren, en hun geneezen zoude', 2 Chron. VII: 13, 14. Nu'hadden zy gevast, tot Godt geroepen, en brand- cn Jpys - offer geofferd\

vs.