is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek [...]. Zynde het VIII.(-XVI.) deel van het woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op8 CRIMINEELE ORDONNANTIE.

11. In gevalle dat de Gevangenen de. macht niet en heaben om te betalen, fal 't felve genomen worden op de parthye formele, indien daer eenige is: des neen, t'onfen koste, oft van onfe Steden, nae ghewoonlyker manieren. Ende en fullen de voorfeyde Cypiers, nae de uyt''nge van den Procesfe, niet yet mogen eysfchen, noch tot diere oorfaecken den Perfoon van den Gevangenen op houden, oft eenige vaa zyne Kleederen.

12. Ende indien de Gevangen niet arm en is, maer een Üytlander of Vreemdelirgh ware , fal de Juge ordineren , wie hem 't eten fal geven, ende fal daer op fulcken taui (leliën, a's hy ten opfiene van den Gevangen bevinden fal te behooren: Ende anderfins en fal ce Cypier niet mogen verhalen de kosten die hy gedaen fal hebben.

13 Dat de voorfeyde Cypiers den Gevangenen trouwelyck ende volkomeiyck foo 'f behoort, uytreycken ende furnieren fullen de leeftocht, onderhoudt, ftroo, ende andere nootlyckheden, foo fy fchuldich zyn van doene: Ende fullen die plaetfen van der vangenisfe fuyverlyck onderhouden, weerende die vuyligheyt ende immundiciteyt, opdat de Vangenisfe niet en llincke, of gheinfecteert en zy: Waer op die Officiers ende Jugen reguarde fullen nemen, volgende onfe Oidinantie.

14. Dat voor 't recht van inganck oft uytganck van arme Gevangenen, die Cypiers niet hebben en fullen, maer fullen baer te vreden houden metten falaris van onderhoudt, ende't recht van der dagelyckfcher bewaernisfe. .

15. Ende aengaende die andere, niet arm wefende, fal de Cypier hebben van elcken Gevangen voor den inganck eenenfluyver Munte voorfz: Ende eenen anderen ghelycken ftuyver voor den uytganck. Ende indien de Gevangen geen eygen Bedde en heeft, fal de voorfeyde Cypier den felven daer van verfien, tot fulcker taxatie 's daeghs, als de Juge of Rechter ordineren fal.

16. Dat fy van de voorfeyde Gevangenen, noch andere, directelyck geenen falaris, gifte, noch andere dingen, hoedanich die fouden mogen wefen, nemen noch eysfchen en fullen, dan alleenlyck 't gene dat hen toekomt, volgende de Rechten ende tax van hun Cypieraige.

17. Aengande der distributie van de Aelmoesfenen, die voor den armen Gevangenen ghegeven worden: Verbieden wy den voorfeyde Cypiers yet daer van te nemen tot heuren profyte: Waer op die Jugen ende Officiers reguard ende toeficht nemen fullen, ende van gelvcken op de Aelmoesfeniers.

18. Als men den voorfeyden Gevangenen licht geven fal om te eten tot feeckere uyre, 't felve licht fal henafgenomen worden, fonder hen't felfde te laten den geheeien Nacht, ten zy in eenige gemeyne plaetfe: Ende en fullen hen egeene Mesfen , Yfers, of andere Inftrumenten gelaten worden, daer mede fy hen fouden mogen behelpen , tot infraétie, of anderfins om re misdoene.

10. Dat de voorfeyde Cypiers vifiteren fullen de Vangenisfen ende Gevangenen, om op alles aenfchouw te nemen, foo dickwils by dage ende by nachte, als 't van noode wefen fal.

20. Dat niemant den Gevangenen en fal mogenaenfpreecken, dan deur de Venfters ende Yferen Traillien van der Vangenisfen, fonder binnen ie mogen gaen dan by oorlof van den Cypier, die hem fulcks niet accorderen en fal, fonder verfeeckert te zyn van de Per-

CRIMINEELE ORDONNANTIE.

foonen die binnen gaen fullen, ende met permisfie van den Juge oft Officier: maer en fullen niemant laien flapen in der Vangenisfen, noch oock de Huysvrouwe met heuren eygen Man, ende generalycken wefende yemant gevangen rer faecken van eenigen delicte, tn fal niemant den felven mogeu aenfpreeckcn, tutter ' tydt toe dat hy by den Juge geexaminetrt zy.

21. Dat de Gevangenen van elckanderen gefet ende ge- . fepareert fullen worden, indien Jt doenlyck zy: Re^aid "I nemende op de delicten ende Perfoonen, fonderlh-ge dat die Vrouwen ghLfepareert w-jr ien van de Mans. I

22. De Cypiers en fullen tot heuren laste egeene Perfoonen aenveerden of or-tfangen in vangenisfe, ten zy i by expretfe Ordinantie van den Juge, oft wel van den Ojftcier, indien by by nachte of o; tyde eenige Quaetdoenders oft Vagabonde, aengetast ende bekomen heeft: Noch en fullen oock yemant mogen flaecken,, fonder ordinantie van den Juge.

Ordonnantie , Aengaende den flyl generael,' die men ; voort'aen fal onderhouden etule ebjerveren in de Procedueren van de Criminele J&ecken ende materiën,., in de Nederlanden. In date den 9 -Juiy 1-570. Philips by der Gratie Godts Conmck van Castil-. lien, &c. Allen den genen die defe jegenwoordige fien?< fullen, Saluyt. Alfoo by onfe Ordinantie jegenwoor-j delycken gbemaeckt op de reformatie van de ju-titiei crimineele, ghefeyt is, dat wy tot beter adminiftratie: van Justitie, abbreviatie oft bekor.inge van de Proces-, fen, ende verlichtinge van onfe Onderfaten, fouien' doen maecken eenen generalen S'yl, by maniere van: forme ende Regel, die men in de Criminele Procederend foude houden ende obferveren: Doende c sferen fao< veel divetfiteyten, of eer confufie van Proceduren, daer van men in veele ende verfcheyden Plaetf.in plach* te gebruycken : Hebben wy doen maecken , componewi ren ende oprichten feeckeren Styl, den gefch'evenji Rechten aldermeest gelyckende, ende 't gene des wy> by de forme ende maniere van procederen van her»-; waerts-over bevonden hebban het allerbeste, klaerfte, practicabeifte ende rechtveerdiglycxfte: alles in der voegen ende manieren foo hier nae ghefeyt fal wor-i den. Welcken Styl, wy willen ende beveelea voor* taen in alle onfe Landen van herwaerts over, genera* lycken onderhouden ende geobferveert te worden, foni der toe te laten dat ter contrarien ghedaen woruei Niet jegenftaende Ufantien, Costuymen , Statuyten^ Privilegiën, manieren van doene, oft Styl particuliere (foo verre die contrarie zyn, oft repugneren deo inf houden van defen) de welcke wy op-ghefchom bou>: den, ter tyde ende wylen toe, dat de gene die veri foecken fullen daer toe yet te doen voegen oft veran| deren, 't felfde ons verthoont, ende wy daer op partij culierlycken ende befondere verfien ende geordineerj fullen hebben.

I. In den eerften, Willen wy, dat al 't gene des b$ onfe voorfeyde Ordinantie op 't ftuck van de Crime^ ende Proceduren van de criminele faecken ende mstesi rien gheftatueert is, gheobferveert ende ondeiboudei worde, gelyck of't felfde aihier f^ecialyclren, endl van woorde te worrde geinfereert ende verhaelt wars

II. Ende in conformiteyt derfelver Ordinantiën, vei klaren wy, dat om nae recht te procederen tot apprj henfie ende aentastinge van eenigen crimirsleD Pe» foon, van ne-ode wordt te obferveren ende ondsibpA

den