Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1V VOORBERICHT.

die zy zich uyt de Maatfchappy beloofd hadden, en dewelke in de veiligheid, ruft eH " onderlinge hulp heftenden, niet van langen duur [ouden zyn. ■. ? Daar toe was het nodig, dat 'er Wetten gemaakt wierden, waar na zig een teder

moed risten} daar toe was het ook nodig, dat 'er üverhedenverkoren mierden, die de" felle ter uitvoer brasten, en die V bejlier van 't Gemenebefl wierd toevertrouwt Infonderheid verbond zig een ieder van hun, om niets te /uilen doen, waer door de ja-

"menievim «elloort, en de Burgerlyke Maatfchappy in wanorde gebragt kon worden, " en onderwerp zig, wanneer by zulks deed, als een verfoor der van de gemcene rti/t, " aan de flraffe, die hy geoordeelt foude worden, verdient te hebben. " 'Dit voor lel ftaat gy toe, myn Heer Denker; maar fo gy dit toe/laat, moet gy er dit

nood^rkelyk gevolg ook uit toe/laan, dat, wanneer door de onbepaalde vryheit van de

Dndcp'rs de Burger/laat in wanorde kan gebragt worden, de Overheid geregtigt is om " de fel-e bmnen de behoorlyke perken te bepalen, en nietmoettoelaten, dat zulke fchrijien, " Jaar door de ruft van den Staat gefloort kan worden, door den druk gemeen worden

" t Maar is het nu niet zeker, dat 'er in elk gemeenebeft altyd ingefetenen worden ge„ vonden, dewelke het algemeene welzyn niet behertigende, hun eigen belang alleen yk „ zoeken , na verandering haken, en, om hunne oogmerken te bereiken, daar toe allerhande ongeoorloofde middelen in 't werk zoeken te [tellen? Worden er met altyd menleken jonden, dewelke een haat tegen de Overheid of zommigen van de Kegemenhebhen, of om dat zy, volgens hunne verkeerde begrippen, meenen van hen verongelykt „ te zyn, ofte om andere menigvuldige redenen, uit dewelke haat en afgunst kan ver-

" We'WaTfJkn'zulke lieden nu voor middelen in '* werk [tellen, defe om aanban haat en wraakluft te voldoen, en gene om hun eigenbelangtebew4fr**,**^»'/?"^^''g'

" delingen verdraayen, en flinkfejï oogmerken aan defelve toefebryoen Daer toe isde vrxheid van alles te mogen fchryven, en door den druk gemeen te doen worden, bun

" van groote hulp en dienft; de hekelfchriften zyn daar byfinder ^gfchikt. Daar m kunnen zv f onder dat het bewys daar by nodig is, de Overheid befchuldigen van ontrouw, van Malverfatiën, van Landverradcry, van inbreuken op s volks voorreg*.

" ^J^dm^Sdke en deugdzame lieden, die kennis van zaken hebben, zig door zulke Schriften, die op loffe onder{tellingen en bloote gisfmgen fteunen dtkwih " ook uit 'fnooch lattmngen en bloote gis fingen befiaan, niet jullen laten misleiden-, hot " i',*tehk ester kan de domme gemeente daar door niet bewogen worden, om tevaafver" «min te«en de Overheid op te vatten, en nadeet/ge geJag,<™ van alle hare daden en " handelingen te krygen, waar van ook de beften ten kwaden kunnen mtgelegt wor" Tn Het is het gemene volk zelden eigen om te redeneeren, en onderzoek te doen " na de waarheid der zaken; dikwils vind men, dat het felve gaarne verandering " %de ïeZTg bréngen in de regeering, op hoop van daar meer voordeel by te ful" len hebben, en van minder aan de Wetten onderworpen te zyn. So dra het felve " dan aan fulke welfpreekende of mooi fchryvende oproermakers geloof begint te ge" v n worden de g moederen niet flegts aan het gisten gebragt, maar kunnen daar " £or 7steyk tol oproer berokkent worden, in foo verre, datdegantfeheftaatmge: vaar raakt van ten onderften boven te koeren. Hier van ontbreeken geen voorbeelden " in de gefehiedeniffen, en men f al niet buiten ons Vaderland behoeven te gaan om de" felve te vinden; en ik geloov, byaldisn de vryheid van zyne gedagten aangaande re; {eerings zaken aan den dag te brengen wat meer bepaald was geweeft, dat er dan fo vele beroertens niet, zedert de opregtmg van ons Gemeenebeft, bter, te latt" de en de Staat aan minder onheilen onderhevig fuiide geweeft zyn. " 7Vwv/ nu zulke gevolgen uit de onbepaalde vryheid van de Drukpers kunnen 'voortfpruiten, foo blykt ook dat defelve, als [trekkende om de Burgerde Maat" CchJpv in wanorde te brengen , binnen de behoorlyke palen moet gefield worden, " in de Overheid niet verpligt is , om bet verbreiden van allerhande Schriften toe '„ te laten. _Lm

Sluiten