Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ven een en ander kan omftandig confteren uyt ene Copie van dat relaes, voor welyas echtheid , ik, als den maeker van het zelve geweest zynde, op myne Eere in ftae • ro/gende onder letter W. "««uwe, Het gevolg hier van, was;

Dat den Heere Eerfte Raed Fifcael Mr. J. G. IVkhers, in het Hof van Policie en Criminele Juftitie, van dat relaes gediend hebbende, geauótorifeetd wierd ter faeke gemeld, te inquireren. '...r?

Die au£thorifatie daer zynde, wierden, voor Heeren Commiffarifièn poïiücq gehoord by relaes geaccufeerde perzonen, voor zoo verre zy zelvs parthye, off aen par thyen bediend geiveeft waren ; en anders off verder gene benoemde voorwerpen • veel weiniger die, welke verklaeringen, by relaes geannexeerd, afgegeven hadden' nog ook een fubftituit Exploi&eur, gefworen Clercq en getuygen.

Wat afgegeven; wat gedaen, en wat verrigt is; veel weiniger,'wat men aen de zehoorde heden voorgehouden heeft; wete ik niet; dog dezen uytflag is my bekend •

Dat op den 25. May 1776 nae dat by het Hof van Policie en Criminele Tuftitie geleien was de Memorie en Stukken van den Heere Eerfte Raad Fifcaa), in fake voorf. is werden verftaan en gerefolveerd; de beklaagdens IV. H. Poppelman, Lercbe en Schidtz, te condemneren in alle de Coften daer op gevallen.

Gelyk my gebleken is uyt een Extracï authenticq uyt de' Notulen van weigem. Hove, het gene my voor enige ogenblikken gegunt ge weeft zynde, ik daer door gelegendneyd bekomen heb, Copie daer van te maeken, welke is die fub X.

Die koften, gelyk my medegedeeld is, hebben zig voor ieder eene dertig Guldens, ott daer omtrent, belopen^ en beftonden in Secretarie leges en jura voor het Officie Fifcae);

no^LrwdTetl'/IeT toorrf?' ^ &ehede faek uyt; kunnende

nog neten wel gevallen, voor de mrlstwg vm lya j fc ft hebbeneerriaekt

zonder erlanging, voor zyne belangens, van het minfte voordeel QeDDensemaelU'

Wie moet niet ter bene nemen, het fchreeu^de ongelyk j*rfo gepleegd! En wie moet niet getroffen worden, als ik declarere te ge/oven, dat die faek den gez Klopman m dat zelve jaer, eenen ontydigen dood heeft doen ondergaan, met agter lating van ene deernis waerdige Weduwe en fes weefen '

Eenen Middel de la Mare debiteur van C. L. Klopman, voor ene fumma van J ,l8V.7o: Ho''an«».DehaJven Intereften en geimpendeerde koften, waar voor ten Lxpioiöeurs Comptoire reeds voor lange de geobtineerde executorialen beforgd waren, had in de Seffie van het Civile Hof; de November des vorigen iaers, furcheance van Executie verfogr, daer ïmael gedisponeerd, dog ene provifiorzeL- üarermg geconfenteerd.

De deüberatien nuj3n ^^e, voor de Seffie van January, ftaende te expireren en omtrent la Mare alles ftil blyvende, dorft Klopman, om zyner omftanden wille, niet langer maftiev wezen, maer maekte op den 2. February 1776 aan het Hof, by fchnftelyke Inftantie addres; kortelyk te kennen gevende, da' eén laneer op onthoud, jae zelvs ene verlenging der gevraagde furcheance, hem ten uyterfte prejudiciëren zoude: zoo en als ik daer van eene Copie fub Vu. Y. hier agter laet volgen

Nodeloos oordeelde ik, de onhandigheden van Klopman, als perfuafive middelen ampel te toucheren, wyl zulks by Requeft weder als dan had moeten gefchied zyn welke koften te fpaeren waren ; byzonder, om dat het Hof nog te vers in geheu' gen moeft leggen al het gunt Klopman concerneerde; en de gefonde reden, onderfchraegt door billykheid, my buyten twyfel ftelde, dat in deze zoude worden gedisponeerd, conform ene geproportioneerde en burgerlyke JEqukek.

Maer ydel vertrouwen 1 La Mare bleev ftil-fwygende gauderen van zyne provifioneel geobtineerde datering, en gevolglyk voor executien van Klopman bevryd.

Met die duriteit hield het niet op, maer eene, nog van vry wat meer intereffence, moeit Klopman dulden. *

C. H. Kobert, een notabel Schuldenaer van dien rampfpoedigen Klopman, vond geraeden, op den 31. January 1776, van weigem. Civile Hof te verfoeken furcheance van executie voor den tyd van één jaer, ofte wel korter &c.

E 2 Ten

Sluiten