is toegevoegd aan uw favorieten.

Surinaemen ontmaskerd, of Zakelyke beschouwing, waer aen het verval der colonie Surinaemen [...] toe te schryven is.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN.

Copia.

MM.

Aan zyn Wel Edele Geftrenge den Heere Nepveu, Gouverneur Generaal over de Qolonie van Surinaemen, Rivieren en Diftriften van dien &c. &c. &c.

G Eeft klaaglykft te kennen J. M. tV. Mauritius, Weduwe C. H. van Suchtelen .. Dat zy Suppliante ter Secretarie van den Edele en Achtbare Hoove van Civile luftV tie deezer Colonie hebbende doen hgten annex Extraft, waar by zeeker Requeft van Abandonnement door G. Syfken gepraelënteerd ten haren opfigte is werden verklaard defert en vervalen, ter zeiver tyd hctfc doen requireren Extradide tegens Recepis van al zuke Stukken, als van harentweegen ter geprivilegieerde Rolle overgelegten ter Secretarie beruflende waaren: befhande dezelve voornamentlyk in een Requeft aan den Edele en Achtbare Hooven van Civile Juftitie in dato 6. November 1775 gepunteerd, met het JLppomtfement daar op van 17 January 1776, en eene Copie authenticq Inftantiede dato 9 April, en dispofitie daar op in dato 10 May H. A t en eyndel eu" 1 qvf m Adatu°L2 Ju,y gePr*fenwerd, en op den 3de daar aan volgende

'JI f? i Cn A^hib^[e Hoovca van Civile Juftitie geappoinaeert.

Welke Stukken Connectie hebben met, en Relatie tot, de geobtineerde Strifte Gyfehng ten laften G.. Syfken • Dan gemerkt den gemelde Syfken, blykelyk uyt ann-ie Extraft van die Defert verklaring van zyn verfogte Abandonnement, relatief tot de Suppliante, zig op den 8. deezer Maend hadde gefheJd *&, ^«iu heeft men, ter Secretary gem., volftrekcelyk geweygert die gerequireerde en omfchreven Stukken te extradeeren.

Een Refus, Wel Edele Geftrenge» Heer! het gpene de Suppliante vermeent gantfeh ten onrechte te zyn gefchied, aangeften die Wevifie al eens vervolgd wordende zulks een onderneming zoude xyu, Contrarie de Praftyk, en befchreven Regten, en welke in alle gevallen ten opfigten der geobtineerde Strifte Gyfeling, waar van immers geen Provocatie vallen kan, in geenen opfigten ten nadeele of Prasjudice der Suppliante behoord te opereren i * rr '

En, pofito, het afgeflagene verfoek van Abandonnement van hem Syfken dulde eens eene Revifie; dan nog vermeent de Suppliante, dat haar die Stukken, als tot de Strifte Gyfeling alleen, relatief, niet hadden behooren geweygert te worden, als geen Stukken zynde, op het Abandonnement gedient,

Reedenen die de Suppliante by non Sesfie van den Edele en Achtbare Hoove van O'vile Juftitie, genoodfaakt hebben aan U Wel Ed. Geftrengen by Requefte addr»s te maken, met verfoek en beede, dat die van den Civiele Proces Comptoire mogen wor den gelaft, tegens en onder behoorlyk Recepis, te laten volgen de gemenuoneerde' Stukken,

En vermits de Suppliante, buyten haar toe doen, en zonder fchuld, al weederom nodeloos heeft moeten impenderen koften, tot dit adres verëyfcht werdende is zy al meede ootmoedig implorerende, dat 't Civiele Proces Comtoir zal werden gécondemneerd, aan haar te vergoeden alle het geene zy ter fake dezes fal komen te verfchuldigen,alles nogtans ter Moderatie en Taxatie van U Wel Edele Geftrengen des goedvindende. 0 * 6

't Welk doende &c.

Paramaribo 9. Auguftus 1776.

(Was getekend.) JAN HOüTHUYN, Procureur.

(In