Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

Voorts ten Principale by Antwoord is gezegd, dat deeze Obligatie op de volgende wyze is in de wereld gekomen:

Dat, wanneer in 't Voorgaande Jaar 1778. het Engelfche Schip The Colebrooke in de Kogelbaai verongelukte, de Ged., na bekomen permis/Ie van de Gemagtigdens van de Reeders dier Kiel, Brandt en Chiron , na 't Wrak is gereeden, en eenige goederen, die hy aan ftrand vondc, heeft verzameld en opgereden.

Dat op Woensdag den 16 September 1778. by hem gekoomen is de tweede 'slieeren geweldiger, Hendrik Maithyfen, die aan den Ged. zeide , buiten gezonden te zyn, om deeze zaak niet hem aftemaaken.

Dat de Ged zig (zo hy zeide} geens kwaads bewust, daartoe niet willende komen, de geweldiger overal op zyn plaats ging om Vifitatie te doen, 't geen de Ged. vrywillig toeliet, ja zelfs aanboodt om al het opgeraapte goed na dè Caab te ryden; dat intusfchen deze geweldiger zeide, meer last te hebben, als de Ged. wel denken konde, en, om. de zaak aftemaaken, Tweeduizend Ducatons van den Ged. eischte;

Dat de Ged. het opgeraapte goed Caapwaards rydende, de wagen met het goed aan de patrouille Wagt wierdt aangehouden;

Dat de Ged. zig ter/rond by Monfr. Chiron vervoegd hebbende, om van den uitgevoerden last raport 6e doen, en een Lyst overhandigende van 't geborgen goed, deeze zich vreemd gehouden hadde, daar egter byvoegende, waarom hy niet eer gefchreeven, en raport gedaan hadde van 't geen by en onder hem was;

Dat de Ged. eenige dagen daar na by den Hr. Eisfcher gerequireerd , en daar gekomen zynde , door denzelven befchuldigt wierdt van gepleegdeStrandroof; en dat zig het Caracler van Water - Fifcaal had aangematigd door anderen van het opraapcn dier goederen af te weeren, en door denzelven met eene crimineeie procedure, incarceratie en fchavot wierd bedreigd , dog dat met een boete van Vyfduizend Ryksdaalers de zaak zoude kunnen worden afgemaakt.

Dat de Ged. hoe zeer (zoo hy zegd) pnfchuldig, die als een oud ingezeeten Burger, die groote Kinderen heeft, voor harde procedures bevreesd was, in die benaauwdheid en vrees voor incarceratie en fchavoc een door den Heer Eisfcher zeiven ten dien einde opgefteld handfchrift, het zelve, waaruit nu wordt geageerd, heeft onderteekend.

De

Sluiten