Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Copia)

Voor 't Land No. 43*

GELIJKHEID , VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

ExtracT: uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek.

Saturdag den i February 1799. Het vijfde jaar der Bataaffche Vrijheid.

Bürefumtie gedelibereerd zijnde op eene Misfive van den Prefident en Radenin den Hove van Juftitie over het voormalig Gewest Ucrecht, van den a Oktober des voorleden jaars: (den 9 daar aan voloende onder No. 20. bij dit Bewind ingekomen en als toen gehouden in advrs,) daar bij kennis eevende van de plaats hebbende vacature der vier Maarfehalks ampten in dat voormalig Gewest, als worden dezelve thans waargenomen, door den Procureur Generaal van dat voormalig Gewest onder den naam van in bewaring hebbende de voorfz. vacante Maarfehalks ampten.

Is befloten ter vervulling der opgemelde vacatures bij dezen aanteftellen, den Burger.?, ie Joncheere tot Maarfchalk voor het Neder quartier; den Burger J. Ottens Rz. tot Maarfchalk van het Over quartier; den Burger van Haaften wonende te Montfoort tot Maarfchalk voor Montfoort; en den Burger A. H. Eyck tot Maarfchalk voor Eemland. ' .

En zalExtraft dezes aan den Agent van Juftitie worden gezonden, ten emdc aan dit Beümt de nodi-e Executie te geven, midsgaders aan den Hove van Juftitie over het voormalig Gewest Utrecht en den Procureur Generaal van dat Gewest, Hendk Kluit om respcftivelijk te ftrekken tot hunne informatie en narigt.

(wvs geparapheerf)

A. W. H O E T H. «. (OnierJIoncT)

Accordeert met voorfz. Register Qwas geteeketid')

C. G. HULTMAN.

Me-

Sluiten