Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{JEELZUGT."

GEERST.- 2037

gift'e; men fpoale het zelve door, mét flappe. QSmtj le-thee of met laauw water..

Ingelyks moet de Lyder, door middel van zagte buikzuiveringen, fteeds open lyf houden: fpaanfche zeep in genoegzaame-boeveelheid genoomen, beantwoordt aan dit oogmerk zeer wel men neeme van< dezelve eenen geruimen tyd lang, van eene halve tot eene heele once dagelyks; Dan dewyl men weinige Lyders eene zo groote.hoeveelheid zeep kan doen injwelgen, neemt men gemeenlyk Pillen uit fpaanfche zeep, aki en rhabarbar famengelteld, waar mede in kleine giften, het zelvdeoogmerkbereikt wordt. Dee? ze Pillen bereidt men op de volgende wyze: men neemt poeder van SuccotorynfcJte aloë en van beste rhab'arber van elks een half loot, en eene once fpaanfche zeep : men ftoote dezelve te.zamen met een weinig fyroop, tot die dikte-, dat men ze bekwaamlyk tot Billen maaken kan, deeze van gewoonegrootte gemaakt zynde; neeme men van dezelven, twee of driemaal' des daags, ieder reize:vyf of zes. Hier mede moet eenen tyd lang aangehouden, en derzelver hoeveelheid fteeds gefchikt worden naar hunne uitwerking; dc Lyder moet ten minden een paar ftoelgangen 's daags hebben.

Het is ook zeer goed in deeze kwaal, den omtrek der Maag en Lever, 's morgens en 's avonds, telkens een kwartier-uurs, met eene warme hand of wollenlap tewryven, en vervolgens wollen lappen, in warmen azyn en oly gedoopt en uitgedrukt, op de gewreevene deelen te leggen ; dit middel is dikwils van veel nut, doch nog veel beter is het, den Lyder tot aan de borst toe in warm water te doen zitten. Dit behoort hy van tyd tot tyd te doen, en-zo lange in het zelve te. blyvetf, als'zyne kragten het maar toelaaten.

Men raadt tot geneezing der Geelzugt veele vuile dingen aan, gelyk Luizen, P.isfebedden, enz..Dan deeze doen gemeenlyk meer kwaad dan goed, wyl men 'er zich gemeenlyk geheel op verlaat, en het gebruik van veel gefchikter Middelen verzuimt; daar en boren gebruikt men die zelden in genoegzaame hoeveelheid, om eenige uitwerking te doen. Plet Gemeen verwagt doorgaans van deeze foort van Middelen eene allervaardigfte en onmiddelyke hulp, en houdt derhalven zeer zelden met derzelver gebruik aan. Braaken buikzuiverende Middelen, ftooving en beweeging, zyn meesraltoos al wat 'er tot geneezing eener enkele Geelzugt vereischt wordt, en wanneer die ziekte van waterzugt, van knoest-gezwellen in de Lever, of andere fleepende- kwaaien verzeld gaat , is 'er naauwJyk eenig Middel, om dezelve grondig te geneezen.

Men fchryft ontallig veele Kruiden als geneesmiddelen deezer kwaal voor. De Schryver der Medicina Britannica, telt 'er meer dan honderd op. Dit komt bier van, dat deeze Ziekte veeltyds zich zelve geneest; in welk geval, aan het geringfte Middel de geneezing toegefchreeven wordt. Somtyds doet in eene hardnekkige Geelzugt een afkookzel van hennip-zaad eene uïtfteekende goedé uitwerking. Van dit Zaad kooke men vier oneen op twee mingelen goed bier, en menge 'er witte broodzuiker naar goedvinden onder; van dit afkookzel gebruike men alle morgens eene halve pint, en boude daar mede agt of negen dagen aan.

De fmeltendc PVynjleen is mede een zeer goed'Middel in de Geelzugt; men neeme alle morgens en avondem eene drachma derzelven, in eenen kop thee of dergelyken : zo daar geene ontlastinge door veroirzaakf. wordt, moet men de gifte vergrooten:-

Dan dewyl deeze ziekte zo ais wy hier boven gezien hebben, veelerleie oirzaaken heeft , en dus ook op -vei fchillende.- wyzen behoort behandeld te worden, zo is het niet raadzaam, buiten kennis eens Gencess heers- veele Middelen te gebruiken. Zelden ook isdeeze kwaal zo ras gevaarlyk, of 'er is- altoos tyd,. fchoon men ook buiten of op eene kleine plaats woo-ne, om eenen nabuurigen Geneesheer: te ontbieden.. Spaanfche zeep en Cremor tartari kan men meest altoos veilig gebruiken.. Kleine. Kinderen die met de Geelzugt gekweld zyn', doe men de fpaanfclie zeep in depap gebruiken,, en wanneer die geene ontlasting gèf noeg veroirzaakt', geeve men hun. van tyd tot tyd; een weinig Jyroop van rhabarber:-

Ten Hotte 'dient aangemerkt, dat Lieden die aan deGeelzugt' onderworpen zyn, zo veel hun mooglyk is beweeging moeten neemen, en inzonderheid zig wagten van alle verhittende en faamentrekkende fpyzen.

en dranken. Men zie verder over deeze ziekte;.

dedoorwrogte Verhandelingen van de Heeren A. J.' 's Graeuwen , P. z. en J. T. van de Wynpersse , geplaatst in het XII Deel der Handelingen van het Geneeskundig Geimdjchap y onder de Zinfpreuk Cervandis Civibus.

GEELSMETJE , zie PORCELEINHOORENS

' ' GEELZAND, zie ZANDEN n; i.

GEERST, ook van veele Heers, Hirs, gemeenlyker Gierst genaamd; in het Latyn Müüm quafi Millium, zegt de-Heer Munting in zyne Befchryving der Aordgewasfen, fol. 765:, om dat ze door haare vrugtbaarheid duizend Koornen in plaats van ééne of honderd voortbrengt; in'tHoogduitsch, Jjinfc/ -^irfcnof-^irfl; in 't Fransch Millet; in 't Engelsch Mil; en in 't Italiaansch Migllo; is eene foort van Graangewas, door den Heer Linnüius onder het Geflacht van het Panik geplaatst, het welk onder de Klasfcder Driemannige Grasplanten is gerangfehikt. Deeze Kruidkundige omfchryft het: Panik, met eene losfe flappe Pluim, en ruige Scheedebladen; de Kafjes gefpitst, peezig. Panicula laxa fldccida, Foiiis vaginis hirtis, Glumis mucrenatis, nervefis. Linn. Spec. Plant. 23. Hort. ClifF. Upf. Mat. Med. 34. Roy. Lugdb. 55. Dalib. Par. 22. MiHum Semine luteo £f albo. C. Bauh. Pin. 26. Theatr. 502.

De Geerst is afkomftig uit de Indie, en wordt daar men ze veel zaait, byzonderlyk in de zuidelyke deelen van Europa met voordeel ingezamelt. Zy fchiet eenen rietagtigen Stengel, meer dan vyf voeten hoog, dieals wollig is, bekleed met breede Bladen, en geeft aan" den top eene losfe Pluim , neerwaards omgebogen, mee paarschagtige.Bloempjes; waarop Zaad volgt', dat de' Pluim geelagtig maakt.. Dit Zaad, ieder eenen bekend",. ziet uit den goudgeelen en witten, doch'men heeft ook Geerstmet zwart Zaad. Het is in gebruik tot fpyze, maar.' geeft een droog, hard voedzel, ten zy het wel bereid' zy. Te Venetië bakt men 'er Koeken van, die nog warnr zynde-moeten gegeeten worden j zo dat het gemee-

Sluiten