is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOB. XXVI17. j59

gebeurt het, dat 'er water voorkomt, uit een onderaerdfche bron, terwijl de bergwerker bezig is, naer metalen te graven, breekt 'er, in dezen zin, een beek door, by den bergwerker, die onder de aerde woont en graevt; zoodat hy niet weet waer hy zijnen voet zal zetten: door kunst en fchranderheid worden deze onderaerdfche bronnen van den menfche afgeleid, zoodat de wateren uytgeputtet worden, [ende] zy gaen wech.

5. Uyt de aerde, komt het broot voort: ende onder haer wortfe verandert als offe vyer ware, dat is , terwijl 'er koorn groeit op den bovenkorst der aerde, wordt zy van onderen, door de bergwerkers, zoodanig ondergraven, dat zy in het zelvde gevaer is, van in te Horten, als of 'er een onderaerdsch vuur onder brandde.

6. Hare fteenen zijn de plaetfe van den Saphir: ende fy heeft ftofkens van gout, zy, te weten de Saphir, is, met goudgeele flippen geteekend.

7. De roofvogel en heeft het padt niet gekent dat de vernuftige mensch , onder de aerde bewandelt • ende de ooge der kraeye en der valken, hoe fcherp'ziende het ook wezen moge, en heeft het niet gefien.

8. De jonge hoogmoedige dieren , de zoonen der hoagmoed ftaet 'er eigenlyk, de ftoutfte dieren, en hebben het pad niet betreden, dat naer de verborgene fchuilplaetzen van het goud en de edele gefteenten henen leidt: de felle leeuw en heeft daer over of daerdoor niet henen gegaen.

9. Dit is het nog niet al. Het vernuft van den mensch gaet nog verder. Hy legt fijne hant aen de keyachtlge [rotze], aen de hardfte foort van rotsfteenen, om dezelve te doorgraven: hy keert de bergen van den wortel en op derzelver grondvesten om.

10. In de rotzfteenen houwt hy flroomen uyt: voor zoo ver hy wel eens eenen fteenen wand, in de groeven doorklievt, die een onderaerdfche beek fchoorde; ende fijne ooge fiet al het koftelicke, van metalen en edele gefteenten, welke, in den fchoot der aerde, verborgen zijn.

X. DEEL.