is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JÖ2 J O B. XXVIII.

tot aen de eynden der aerde: hy fiet het gene onder alle de hemelen is.

25. Als hy den wint het gewichte maeckte; ende (e) dé wateren opwoegh in mate: Of liever in den tegenwoordigen tijd, God laet zijn alziend en.beftiejrend oog gaen over het gansch Geheelal, daer hy den wind liet gewichte maekt, wanneer hy bepaelt, hoe veel wind 'er zijn zal, ende de wateren opweegt in de mate, daer hy de maet van regen bepaelt ; zoodat 'er eene juiste evenredigheid zy, tusfchen wind en regen.

26. Als of toen hy den regen een gefette order maeckte, en geregelde wetten voorfchreev, volgens welke dezelve op de aerde moest nederdalen j ende toen hy eenen wegh voor het weerlicht der donderen afteekende in den dampkring;

27. Doe was deze wijsheid by God. Toen God, by de fchepping der waereld, de natuurwetten vastftelde, volgens welke de regen op de aerde zou nederdalen, en den weg bepaelde , welken elk eene blixemftrael zou moeten houden, om aen zijne byzondere oogmerken te voldoen; toen fagh hy haer, ende verteldefe of berekendeze. By de fchepping der waereld heeft God de wijze oogmerken, welke hy in elk eene byzondere befchikking van zijne Voorzienigheid bedoelde, reeds overzien, en als het ware berekend. Nimmer valt 'er regen op aerde, nimmer fchiet 'er een blixemftrael door de wolken, of het beantwoordt aen de wijze eindens, welke God zich, in het fcheppen en bellieren der waereld, heeft voorgefteld. God heeft alles, wat in de waereld voorvalt, tot de geringfte omftandigheden toe, bepaeld en berekend ; hy fchicktefe, ende oock doorfocht hyfe zelve.

28. Deze Wijsheid heeft God alleen voor zich zelven behouden, en niet aen ftervelingen medegedeeld. Maer tot den menfche heeft hy gefeyt; zoek niet in de diepte mijner wijsheid, en de oogmerken mijner wegen, door te dringen. Ik heb 'er wijze reden voor, waerom ik

de

CO Spr. 8: 29.