is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 PSALM. LI.

vende genade. In deze omftandigheden kwam een gebed voor Sion en Jerufalem, geheel niet te ftade. 3. Vs. 20. worden de muuren van Jerufalem onderfteld verwoest te zijn: want anders hadden zy geene opbouwing noodig. Maer, zoo was het niet gelegen in dien tijd, toen david dezen Pfalm dichte. Toen was Jerufalem de Zetel van het Koningrijk, en der Joden Kerk- en Burgerftaet was zeer voorfpoedig. Vs. 21, wordt een tijd onderfteld, in welken de offerdienst in onbruik ware. Ook dit past niet op davids tijden.

Om deze redenen zouden wy het lievst zoo begrijpen, dat deze woorden by onzen Pfalm gevoegd zijn, op dien tijd, in welken de Joden, uit Babels gevangenis, in het land Canaan waren wedergekeerd. Toen was zulk een gebed, om de opbouwing van Jerufalem, en de herftelling van den offerdienst, zeer gefchikt nae de tijdsomftandigheden. Wie de Dichter zy, kunnen wy met geene zekerheid bepalen. Voor het naest zouden wy denken , dat het ezra geweest zy; en dat hy, by het verzamelen van den bundel dezer gewijde liederen, die 2 verfen juist by Pfalm 51. gevoegd hebbe, als wilde hy hun dezen Pfalm byzonder in den mond leggen; omdat de Joden, by hunne terug komst uit Babel, in foortgelijke omftandigheden verkeerden als david, toen hy dezen Pfalm opftelde, onder een levendig befef der hemeltergende misdaden van de ganfche Natie.

20. Sion heeft alle zijne heerlykheid verlooren : de Kerkftaet der Joden is te jammerlyk vervallen , de prach-' tige Tempel van salomo , is door nebucadhezar verwoest; 70 jaren lang, zijn de Joden beroovd geweest van alle Godsdienstige voorrechten. Doet daerom, God onzer Vaderen! wel by Zion nae uw welbehagen: betoon uwe voorige lievde tot Sion , als de lievlyke plaets van uwe wooning ; dat de Tempel herbouwd worde, dat de pogingen van ezra en zeruebabel mogen gezegend worden, met alle die fchikkingen, welke gemaekt worden , en nog in het vervolg zullen gemaekt worden , om den plechtigen Godsdienst, in deszei vs voorigen luister, te herftellen: bouwt de mueren van Jerufalem op. Herftel

de-