is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM. CXIX. 449

In het zesde, wederlegt hy de valfche befchuldigingen

van saul en zijne Hovelingen, vs. 41 - 48, t. In het zevende, fchijnt hy het oog te hebben op zijne

vlucht, naer het land der Philiftijnen, vs. 49-56. fl. In het agtjie, op zijne verlegenheid, toen de Amafe-

kieten, in zijn afwezigheid, Ziklag geplonderd hadden,

vs. 57-64-

É3. In het negende, fchijnt hy te fpreken van de verlosfing uit de laetstgemelde verlegenheid, vs. 05-72.

*. In het tiende , verklaert hy de hoop, met welke hy zich na die verlosfing bemoedigd had, dat hy eerlang allen tegenftand zou te boven komen, vs. 73-80.

3. In het elvde, vinden wy zijn gebed, het welk hy in die omftandigheden gedaen had, vs. 81-88.

^7. In het twaelvde , wijst hy de gronden aen , op welke hy zijne hoop op eene volkomene- verlosfing gevestigd had, vs. 89- 96.

D. In het dertiende, draegt hy de vertroosting voor , welke hy, wachtende op uitkomst, uit de overdenking van Gods woord getrokken had, vs. 96-104.

3- In het veertiende , verklaert hy, hoe hy zich, met de Godlyke belovten, bemoedigd had, vs. 105-112.

D. In het vijvtiende wijst hy aen, hoe hy zijne verwachting, door de befchouwing van Gods rechtvaerdigheid in het beftieren van de waereld, verfterkt had, vs. I13-120.

y. In het zestiende, geevt hy nog andere gronden op, op welke zijne verwachting van uitkomst gevestigd was, vs. 121 -128.

fi. In het zeventiende, leert hy ons , hoe hy op de evengemelde gronden gebeden hebbe; vs. 129-136.

1£. In het agttiende, komt hy voor, zoo als hy uit Gods rechtvaerdigheid, welke de boosheid van zijne vyanden niet langer dulden kon, befloten had dat zijne verlosfing naby ware, vs. 137-144.

p. In het negentiende, breidt hy het laetstgemelde onderwerp nader uit, vs. 145-152.

1. In het twintigfie, ftelt hy zich voor, zoo als hy zijn XI. ÖEEL. Ff