Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM. CXXX1V. 521

Deze dienstknechten des hïere k, worden vs. i. nader omfchreven als de zoodanigen, die ïn het huis des heeren Jlaen , om aldaer namelyk , den dienst en de wacht des heeren waer te nemen in zijn Heiligdom. Wy kunnen derhalven , niet in het gemeen denken aen het ganfche volk van Israël, maer bepaeldelyk aen de Priesteren en Levieten.

Omtrent den Dichter, kunnen wy niets met zekerheid bepalen. — Evenwel is het niet onwaerfchijnlyk dat het david geweest zy; daer deze Godvruchtige Koning, op het laetst van zijn leven , eer hy de heerfchappy aen salomo overdroeg , meest alle dingen geregeld heeft , welke behoorden zoo tot het bouwen van den Tempel, als het verrichten van den Heiligen dienst in denzelven. Byzonder heeft hy ook fchikkingen gemaekt, omtrent het werk der Levieten, en het gene de Priesters hadden in acht te nemen, i Chron. 23, 24. — Men zou daerom kunnen gisfen, dat david dit lied , op dien tijd en by die gelegenheid gedicht hebbe, opdat des heeren dienstknechten , in den te bouwenen Tempel, elkander daer mede' tot de getrouwe waerneming van hunne posten zouden aenfpooren.

Xoe het zy, wy ontmoeten in dit zangjlük twee hoofddeelen.

I. Eene ernftige opwekking aen des heeren dienstknechten, vs. 1, 2.

II. Welke door belovte van Gods goedkeuring en zegen, nader wordt aengedrongen vs. 3.

1. Een Liedt Hammaaloth. Siet, gy dienstknechten des heeren, op het heilig en gewichtig werk waer »oe gy geroepen wordt; en deze befchouwing zal genoeg zijn , om in u eenen brandenden yver te ontfteken , looft den HEERE , alle gy knechten des HEEREN: gy die alle nachte in 't huys des HEEREN ftaet.

Wy worden hier bepaeldelyk tot zulken gewezen, die den heer in zijn Heiligdom dienden. — Maer, moeten wy hier XL deel. Kk 5

Sluiten