Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 SPREUKEN

fen der fladt: orn de menfehen van den waren Godsdienst aftetrekken en te verleiden, opdat zy zich aen de zinnelyke vermaken verflaven.

15. Orn te roepen de gene, die [op] den wegh voorbygaen, die hare paden recht maken, en zich genegen betoonen , om den weg der wijsheid en der deugd te bewandelen. Zy misbruikt daertoe dezelvde woorden, van welke zich mijne dienstmaegden bedienen, om zondaren tot mijne gemeenfchap uit te lokken , [/eggende;]

i(5. Wie is fiecht? hy keere fich herwaerts, zy maekt den menfehen wijs, dat de'deugd hen tot dwazen maekt; vermids zy daerdoor afftand doen van de zinnelyke vermaken : ende tot iemand die den weg der deugd inflaet , en welken zy den verftandeloofen noemt, feyt fy, om hem, ware het mogelyk, te verftrikken, en van de ware wijsheid afkeerig te maken: en om zijne bedenking , dat God de ydelheid en begeerlykheid verboden heeft, krachteloos te maken :

17. (ƒ) De geilolen wateren zijn foete; ende het verborgen broot, het welk men heimelyk en met list verkregen heeft, is lieflick. Vleefchelyke vermaken, fieelsgewijs genooten , zijn des te aengenamer ; en die dingen welke verboden zijn, begeert het menfeheiyk hart het meest , in derzelver genot vindt hy het grootfte vermaek.

18. Maer hy die zich laet verleiden, ondervindt te laet de rampzalige gevolgen: want hy en weet niet, voor dat hy het te last ondervindt, dat aldaer (g) doode zijn: dat het opvolgen der verleiding, 'er duizenden naer het verderv gefleept hebbe, en dat hare genoodde zijn in de diepten der helle, dat zy die zich hebben laten verftrikken, in den afgrond der eeuwige donkerheid zijn nedergedaeldi

CD Spreuck. 20: 17. Spr. 2: 18,

Sluiten