Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5a HOOGLIED

ren, aen te leggen; in deze vermakelyke mtfpanning zult gy my geduurig vergezellen. By en met my zult gy wezen, van den Libanon af, o Bruyt, komt by mv en vergezel my van den Libanon af: fiet van den top van Amana, van den top Senirs ende Hermons , van de wooningen der leeuwinnen , van de bergen der luypaerden. Wy zullen ons verfcheidene dagen met de jacht vermaken, en daertoe berg op berg neder trekken.

Het zesde gezang, is vervat'van vs. g. tot Kap. 5: 1.

salomo, omringd van zijne hovelingen, ontmoet de sulamith ' met hare maegden, in eenen tuin die voor haer gefchikt was, en roemt weder hare fchoonheid, vs. 9-14. Zy antwoordt en nodigt haren Koninglyken Gemael, om gebruik te maken van de vruchten in haren tuin, vs. 15, 16. Hierop geevt salomo 'ook zijnen hovelingen vryheid, om van den rijken voorraed1 gebruikte maken, Kap. 5: 1/ — Hier wordt de zomer verbeeld, wanneer alles rijp is.

SALOMO

Tot sulamith» VS. 9 - 16.

9. Welk eene zeer aengename verrasfching! u , mijne dierbare sulamith, in den verrukkelyken kunsttuin te ontmoeten, welken gy zelvs naer uwen kiefchen fmaek geordend hebt. Gy hebt my 't herte genomen, u draeg ik de allertederfte lievde toe, mijne Süfler, o mijne waerde , die van wegens mijne nimmer verkoelde lievde, altoos mijne Bruyt blijvt: gy hebt my 't herte genomen , met ééne of iets eenigs van uwe betoverende oogen, met één keten van uwen fchoonen hals afhangende.

10. Hoe fchoone is uwe uytnemende liefde, hoe verkwikkelyk zijn de blijken uwer lievde 't mywaerds, mijne Sufter, o Bruyt? hoe veel beter is uwe uytnemende liefde, dan wijn? ende de reuck

uwer

Sluiten