is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J E S A I A. V. 49

exodus, bl. xliii, xliv. — Dus zou de inkomst flechts het tiendedeel van 'tgezaeide zijn, daer anders de goede aerde in Kanaan 30,60, tot 100 voudig voortbracht,Matth. 13: 8.

Dit was eene rechte ftraf voor de gierigheid , welke door droogte, en vooral ook door verwoesting , zou vervuld worden.

11. (e) Wee den brasferen en dronkaerts, den genen die haer vroegh opmakende in den morgenftont, ftercken dranck najagen , [ende] daer mede den ganfehen dag aenhouden ; zoodat zy in de drinkgelagen vertoeven tot in de fchemeringe, [tot dat\ de wijn haer heeft verhittet, dartel gemaekt, en de zinnen beneveld.

12. Ende die zich aen luidruchtige vermaken overgeven, zoodat harpen, ende luyten, trommelen ende pijpen , ende het onmatig gebruik van wijn zijn [in] hare maeltijden : maer fy en aenfehouwen hec werek des HEEREN niet, met aendacht en eerbied, ende fy en fien niet op het maeckfel fijner handen , om Hem de eer te geven van zijne grootmachtig© werken.

13. (ƒ) Daerom fal het Joodfche volk , het welk ik tot mijn volck had aengenomen, gevanckelick wechgevoert worden , om dat het geene wetenfchap en heeft, my en den waren Godsdienst niet kennende: ende deffelven heerlicke fullen honger lij» den, ende hare menigte fal verdorren van do rite.

14. Daerom, dat zy mijne weldaden zoo ondankbaer beantwoord hebben , fal het graf of de hel, de flaer, des doods, fichfelven wijt opfperren, ende fijnen raont open doen, om haer in te flokken fonder mate of zonder verzadigd te worden : op dat in het grav nederdale hare heerlickheyt, en al wat aenzienlyk is, ende hare menigte, met haer gedruys en dartelen aenhang , ende die in haer thans van vreugt op» fpringt,

CO Spreuck. 23: 29, 30, (/) Amos 6: 7, XIII. DEEL. D