is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j e s a i a. xlvu. 395

om te verklaren dat zy de beloovde verlosfing, van hunnen God, geloovig verwachten.

1. Uwe vermaerde Monarchy, o Babel! is neder geworpen en diep vernederd. "Daelt daerom af van uwen Koriinglyken zetel, op. welken gy den fcepter zwaeidet over zoo veele volken, "ende (a) fit diep vernederd en treurig in den ftof der verachting, gy jonckvrouwe of maegd, die even zoo zeer gezet zijt op uwen luister, als eene maegd op hare eer, gy trotfche dochter Babels , fit op der aerde in rouw en vernedering, daer en is geen throon [meer], de zetel van uwe heerfchappy is om ver geftooten, gy dochter der Chaldeen: want gy en lult niet meer genaemt worden de tedere , noch de welluftige , noch beroemd zijn •van de weelde en wellusten , welke in uw Koningrijk plegen te heerfchen.

2. Uwe magtige heerfchappy zal in eene verachte dienstbaerheid veranderd worden. Neemt den meulen, ende Tïiaelt meel, fchik u tot het verrichten van de laegfle dienften: ontdeckt uwe hairvlechten: want zulke verkeringen pasfen niet aen flavinnen. Gordt uw gewaed op en ontbloot de enckelen, om des te vaerdiger te zijn tot het werk dat u zal bevolen worden , ontdeckt de fchenckelen, gaet door de rivieren , wanneer het van u gevorderd wordt.

3. Gy zult zelvs gebrek aen kleederen hebben, om die deelen te bedekken welke de eerbaerheid gebiedt te verbergen. (/;) Uwe fchaemte fa! ontdeckt worden, oock fal uwe fchande gefien worden : ick de rechtvaerdige Richter, fal door cyrus aen u wrake nemen , ende ick en fal [op u] niet aenvallen [als] een menfche, maer als eqn verfcheurende leeuw, in hittigen toorn, zonder eenig mededogen te hebben.

Anders kan men de laetfte woorden vertalen : ik zal ni t hebben eenen mensch die my ovtmoet, dat is, Ik zal

den mensch , die het werktuig van mijne wraek wezen

PA ioT.«lrh ">•>■ •• ■ , ,

(a) fcff aör 5. fj) Jef. 3: 17. 3: %,

%llï, DEEL.