is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J E S A I A. XLVII. 397

Sliet gedacht, noch berekend wat u in het einde overkomen zoude.

8. Nu dan , hoort dit, gy weeldige, die in allerlei wellust foo feker woont, en voor geen kwaed "beducht zijt, die in haer herte feyt, Ick ben 't die van niemand afhang, en my zelve befchermen kan door mijn eigen vermogen, ende niemant meer dan ick kan dit zeggen : (ick en fal geen weduwe fitten , nimmer zullen my verdeedigers van mijne heerfchappy ontbreken , noch de beroovinge van kinderen, dat is, de berooving van onderdanen, zal ik by ondervinding kennen.

9. Doch gy zult in uwen trotfehen waen jammerlyk bedrogen worden, (d) defe beyde dingen fullen u in eenen oogenblick en op het alleronverwachtst overkomen , gelijktijdig op éénen en denzelvden dagh, de beroovinge van kinderen of onderdanen , ende weduwfehap , zoodat niemand de befcherming van uwe heerfchappy zal op zich nemen : volkomelick en in den fterklten nadruk , fullen fy u overkomen van wegen de veelheyt uwer tooveryen, van wegen de menigte uwer befweeringen en andere bygeloovigheden.

10. Want gy hebt op uwe boofheyt vertrouwt, en u laten voorftaen, dat gy u door geweld en onrecht zoudt ftaende houden, gy hebt gefeyt, Niemant fiet my, en aen niemand ben ik rekenfehap van mijne daden verfchuldigd; Uwe Staetkundige loosheid, uwe wijfheyt ende uwe wetenfehap op welke gy u zoo zeer beroemt, die heeft u afkeerigh gemaeckt en ter zijde afgedreven , zoodat de uitkomst aen uwe verwachting in het geheel niet beantwoord heeft : ende gy hebt zeer dwaesfelyk in uw herte gefeyt, Ick ben 't die van niemand afhang, ende niemant meer dan ick.

11. Daerom falder over u een quaet komen, en

C<0 Jef. 51! 19. XIII. DEEL.