is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J E S A I A. XLVII. m

Uwer ieugt aen , de ftarrenkijkers die voordeel doen met hunne orakelaryen, en met welke gy van ouds af hebt omgegaen, elck fal fijns weegs dwalen, om ware het mogelyk, de algemeene rampen te ontvluchten, niemant fal u verloffen. .

In de daed, de geheele Monarchy der Babyloniers heeft de heer vernederd en vernietigd, toen cyrus onverwacht de hoofdftad vermeesterde, zonder dat de ftarrenkijkers , op welke zy zoo veel vertrouwen fielden, iets daer va'n wisten, of eenige hulp konden aenbrengen.

HET XL VIII. KAPITTEL.

Dit Kapittel behelst twee hoofdzaken.

I. 17Ene'aenfpraek van den Propheet, aen het Joodfche ' volk van zijnen tijd , om hen te beftraffen over

hunne gehechtheid aen den afgodsdienst, waer over zy in de Babylonifche gevangenis zichtbaer zouden geftraft worden, vs. i-ii.

II. Eene belovte aen het beste deel van het volk, dat zy door cyrus uit de gemelde gevangenis zouden verlost worden, vs. 2-22.

I. Hoort dit gy huys Jacobs, gy die nakomelingen zijt van jacob, dien vermaerden Aertsvader, die niet flechts Joden genoemt worden, maer zelvs nae den byzonderen eertytel, welke jacob door zijn vorftelyk gedrag verkregen heeft , met den name Ifraè'ls vereerd worden, ende uyt de wateren Juda, zoo zeer boven jacobs overige zoonen bevoorrecht,voortgekomen zijn, voor zoo ver zy uit Juda, als uit eene fpringader, hunne natuurlyke afkomst hebben: die daer fweeren by den name des HEEREN , en daer door immers in het uiterlyke toonen den jehovah te eerbiedigen, ende door de uiterlyke beoeffening van den plechtigen Godsdienst, vermelden den Godt Ifraè'ls, [maer'} niet in waer-

XIII. DE2L.