Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46<5 J E S A I A. LIV.

dus met influiting der eerfte Apostolifche Kerk. Deze Joodfche Kerk wordt hier afgtteekend als eene vrouw, welke onder het Oude Testament onvruchtbaer, maer met het begin van het Nieuwe Testament, eene blijde moeder geworden wag van een talrijk zaed.

Op dit onderwerp is de zinneprent ongemeen toepasfelyk. — God had Israël, tot het volk van zijn byzonder eigendom aengenomen , en reeds met het zelve, in abraham, zijn verbond opgericht; daerom een getrouw Je genaemd Vs. i. Uit dit volk werd een zaed by uitnemendheid verwacht, namelyk de messias. Ondenusfchen bleev het eeuwen lang onvruchtbaer, de geboorte van den messias werd van tijd tot tijd uitgefteld; en het geloovig Israël fcheen van God verlaten, terwijl het vleefchelyk Israël in menigte uitbrak. Maer eindelyk, als in eenen zeer ver gevorderden leevtijd, werd de Joodfche Kerk vruchtbaer; zy baerde eenen zoon, en werd vervolgens uitgebreid onder de Heidenen.

De Propheet zinfpeelt allerduidelykst, op het dubbeld huwelyk van abraham , met sara en hagar. Deze gebeurtenis heeft paulus , op zaken van hooger beduidenis toegepast Gal. 4: 21—, en zich tevens beroepen op Jef. 54: 1. Derhalven is 'er geen twijffel aen, of onze Propheet doelt op die zelvde gebeurtenis. — Het verbond met het vleefchelyk Israël aen Sinai, wordt door abrahams huwelyk met hagar , en het verbond der genade met het geestelyk Israël, de wezenlyke en beftendige betrekking tusfchen God en zijn waar geloovig volk, door het huwelyk met sara afgebeeld.

Laten wy de zaek een weinig nader, in de merkwaerdigfte byzonderheden ophelderen — abraham en zijn uitverkoren zaed, is van God in een Huwely£s-verbond, in het verbond namelyk der genade, opgenomen. Toen was de Kerk in hare jeugd. — Daerna richtte God nog een verbond op, met het ganfche zaed van abraham, aen Sinai, en door dit Verbond, was geheel Israël als aen God getrouwd. — Het verbond der genade evenwel, aen abraham bevestigd, maeKte den waren huwelyksband uit, en daartoe behoorden alleen de geloovigen uit Israël. — Het

gres

Sluiten