Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47o J E S A I A. LIV.

van het geestelyk huisgezin der ware Kerk , van abra» hams tijden tot heden toe. —> De opwekking , maek <k' ■plaets uwer tente wijd , en dat men de gordijnen uwer wooningen uitbreide, en verhinder het niet, zegt derhalven in dea geestëlyken zin : „ Leg 'er u op toe, dat de Kerk zich „ uitzette tot plaetfen welke zy te vooren niet bereikt

had, en zich allerwegen meer en meer uitbreide." —Door de koorden, die de gordijnen ophouden, kan men de banden van onderlinge gemeenfchap verftaen ; deze moesten lang gemaekt, en zoo ver uitgeftrekt worden, als 'er gelegenheid was. — De pinnen vertoonen de voornaemfte grondwaerheden , en belovten van het Euangelie; deze moesten vast ingeftoken, en door de prediking van het Euangelie, met allen aendrang, in de gemoederen der menfchen ingedrukt worden.

Met één woord, de ganfche opwekking komt in den zakelyken zin hier op neder : dat de geloovigen in het gemeen, en de Leeraers in het byzonder, al wat in hun vermogen was onvermoeid moesten aenwenden , om de Euangelie-Kerk uit te breiden.

3. Want gy fult uytbreken, en in aental, van geloovige Kerkleden zeer fpoedig toenemen, ter rechter ende ter flinckerhant : uw geestelyk huisgezin zal rondom en aen alle kanten wijd en zijd worden uitgebreid , ende uw geestelyk zaet fal de Heydenen er> ven, de Heidenen zullen tot de gemeenfchap der Kerke worden toegevoegd, ende fy fullen de verwoefte fte-^ den doen bewoonen , ook zelvs zullen de allerwoefte en ruwfle Heidenen zich bekeeren. - 4. En vreeft niet, want gy en fult niet be^ fchaemt worden, ende en wort niet fchaemroot, of verberg u niet van vrees, want gy en fult niet te fvhande worden : fchaera u niet langer over uwe on* vruchtbaerheid in de jaren van uwe jeugd, vrees 'er niet voor dat het beloovde zaed niet zou geboren worden. Laet u door ongeloov en wantrouwen niet terug houden, dat gy de plaets van uwe tent niet wijd zoudt maken s: «<K| siet voor den tegenftand welken gy ontmoeten' * ■ : ■•■ ■ i -j ' mogt.

Sluiten