Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxni

B. Hierop volgen eenige vermaningen, welke, uit die zinbeeldige voorftellen, worden afgeleid, vs. 15-27. G. De zevende Redevoering , Kap. XIV, XV. behelst eene zeer merkwaerdige zamenfpraek, tusfchen den heer en den Propheet, by gelegenheid van eene groote droogte, welke eene algemeene onvruchtbaerheid ten gevolge had. Over deze onheilen klaegt de Propheet, by den heer , met ernftige voorbidding voor het volk.

De gemelde droogte heeft plaets gehad , in het 4de jaer der regeering van Koning jojakim, en by die gelegenheid, werdt 'er een vasten gehouden, in de

9de maend, Kap. XXXVI: 5-32.

Dit oordeel is derhalven over het Joodfche volk gekomen, voor den inval der Chaldeeuwen , Syriers en Moabieten, welke eerst begon , in het 7de jaer van jojakim, 2 Kon. XXIV: 1, 2. Gevolgelyk is deze redevoering gehouden voor die, welke wy Kap. XIII. vinden, en omtrent denzeivden tijd als die, welke wy Kap. VII—X. ontmoetten. — Zy behelst,

A, Eene zamenfpraek tusfchen den heer

XIV deee. [B 4]

Sluiten