Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEREMIA. XXXI. 291

hem, Gen. 35: 19, 20, Maer hoe kan derhalven bet geklag van rachel onderfteld worden, in Rama gehoord te zijn ? daer Rama in het ervdeel van Benjamin, Noordwaerds van Jerufalem gelegen was, op eenen afftand van vier uuren gaens van Bethlehem Jof, 18: 25- —- Het is eene vergrootende manier van fpreken ; te kennen gevende, dat het misbaer van rachel zoo luidruchtig ware , dat het cp eenen zeer verren afftand, zelvs tot in Rama toe, konde gehoord worden.

Maer waerover wordt rachel onderfteld te weenen? over hare kinderen, omdat zy niet meer zijn, omdat zy haer door den dood, of gevangelyke wechvoering, ontrukt waren. ■— Het ganfche voorftel geevt derhalven te kennen, dat de Israëlieten en de Joden, deels door het zwaerd zouden fueuvelen , deels gevangelyk naer Asfyrien en Babel worden wechgevoerd: zoodat rachel, indien zy kennis had van deze treurige omftandigheden harer kinderen , zich daerover dermate in haer grav bedroeven zou , dal zy een jammerlyk misbaer zou maken, het welk zelvs op eenen aenmerkelyken afftand kon gehoord worden. — Maer rachel wordt vs. 16. opgewekt, om hare klagten. te flaken, uit aenmerking dat 'er velen van hare nazaten, naer Kanaan zouden wederkeeren. B. Maer hoe kan dan de Euangelist matthjeus deze woorden, als eene Godfpraek, op den kindermoord van Bethlehem toepasfen, en zeggen, doe is vervuld geworden het gene gefproken is door den Propheet jeremia ? wat verband is 'er tusfchen de gevangelyke wechvoering van Israël en Juda, naer Asfyrien en Babel, en tusfchen den kindermoord van Bethlehem ?

Zou matthjeus de woorden van jeuemia , alleen by wijs van overbrenging , op den kindermoord te Bethlehem, en het vluchten van den Heer jesus naer Egypte, hebben toegepast; en willen te kennen geven dat rachel, wanneer zy kennis bad van deze gebeurtenis, daerover in haer grav geen minder misbaer maken zou, als zy voorheen door jeremia ingevoerd was gemaekt te hebben, qvm

XIV. DEEi. T a

Sluiten