is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38o JEREMIA. XL.

Vs. 7-16. vinden wy de lotgevallen der Joden, zoo die in JT«. man waren overgelaten , als die onder de omliggende volken verftrooid waren. — Eerst verhaelt de Propheet hoe de Joden , zoo die zich binnen als die zich buiten Kanaan bevonden, zich onder het beftuur van gedalia begeven lubben, vs. 7.12. Daerna, hoe 'er eene verraderlyke toeleg tegen het leven van gedalia ontdekt zy, vs. 12-16.

7. Doe nu alle Overfte der heyren, die in 't velt waren, fy ende hare mannen, hoorden, dat de. Koningh van Babel Gedalia den fone Ahikams, tot Landvoogd over het Joodfche lant geftelt hadde, om aldaer het bewind te voeren over de arme Joden die ?ldaer gelaten waren, ende dat hy aen hem bevolen hadae de mannen, ende de wijven, ende de kinderkens, ende of namelyk van de armfte des lants, van de gene die niet nae Babel gevanckelick waren wechgevoert, om over deze het opzicht en beftuur te hebben , dezelve wel te behandelen , en tegen alle verdrukking te befchCrmen :

Alleenlyk is hier de vraeg wie 'er bedoeld worden , wanneer de Propheet fpreekt van alle de Overften der heiren die in het Veld waren, zy en hunne mannen? — Sommigen denken aen die Veld-Overften, die door Koning zedekia in andere Steden van het Joodfche land waren aengefteld; en die zich, ziende dat zy niet beftand waren tegen het leger der Chaldeeuwen, naer de omliggende volken begeven hadden, die op dezen tijd niet in Oorlog waren, om aldaer veiligheid te zoeken: maer van deze wordt eerst vs. 11. gefproken , ten blijke dat hier andere perfonei? bedoeld worden. — De Propheet heeft hier het oog op eenige legerhoofden, die tert tijde der belegering van Jejrufalem , buiten de Stad het bevel voerden over eenige krijgsbenden: of liever, die binnen de Stad het bevel gevoerd hadden; maer die by de inneeming van Jerufalem, des nachts met den Koning zedekia en hunne onderhebkende manfchappen gevlucht, en wanneer de Koning ach

ter-