Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teSer^^' muv,eisiitt «"Vaderland- terug

D?ze Voorzegging welke. wy. ook elders aentreffen Ezech. 2S, Amos en Zepb. is duidelyfc vervuld * volgens het heiicht yan ]mEI:ms ^ fc jq £ * wanneer BAai.us , de Koning der AmmoBiet8n efi dJ meestcn der aenzienlyken zijn wechgevoerd, hun land te vuur cn te zwaerd verwoest, en hunne hoöfdftad omge-" keerd is. p Ook heeft Israël, volgens vS. a. ge,tvi \m genen me hm geërvd had, toen de Maccabeeuwfche Vorften WDi. en jwathan., eene geweldige flagting m het leger der Ammonieten aengericht, en fommige van hunne S.teden verwoest hebben, i Maccab. 5: <$, 7. a8 Na= derhand hebben joaïssüs ar**** en zijn Z0Ön a'léxanJ dek bynans het ganfche Rijk der Ammonieten onderga bracht josephus Antia. 1. ^ c. I3. Evenwe, wordt ? eene belovte van herftelling bygevoegd, vs 6

: 6 Maer daer na fal ick de gevanckeniffe derkinderen Ammons wenden, hen wederom in vryheid en voorfpoed tortellen., fpreeckt de HEERE

Het Rijk der Ammonieten, was weder in eenen vrv blozenden ftaet betiteld , toen de Hasmoneefche Vorften' het gebied voerden over de Joden. Of zy hier. toe vryheid, immers aenleiding gekregen hebben bv de ver'" woefting van het Babylonisch. Rijk, het welk niet onwaer-> fchijnlyk is , dan wel. naderhand; kunnen wy by gebrek van genoegzame berichten niet bepalen. — Voor het Mest evenwel, zouden wy de volledige vervulling van deze belovte, even als van de gelijkluidende nopens de Moabieten, Kap. 48: 47. zoeken onder de dagen van het Enangehe; wanneer zy, na dat hunne naem onder de vol. ken was uitgeroeid, onder de Arabieren vermengd zijnde ' velen van hunne nakomelingen tot het Christendom htl keerd zijn,

II. De

Sluiten