Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xix

Dat het geheele Boek van ezechiel oorfprongelyk zy, en dat 'er gene vreemde {tukken van eenen anderen Schrijver zijn bygevoegd, heeft de meermalen gemelde Heer eichhorn, 1. c. IIID. p. 229. uit den innerlyken aert van dit gefchrivt, genoegzaem aengetoond, daer het eigenaertige in de fpraek van het eerfte Hoofdftuk, ook in het middelfte en laetfte, wederom voorkomt; dezelvde verbeeldingskracht openbaert zich, zo wel op het einde, als in het begin. De veronderftelling van vogel, van welke de gemelde Schrijver melding maekt p. 233-237, dat het Tempelgezicht Kap. XL—XLVIII. een ondergefchoven ftuk der Samaritanen wezen zou, om de Joden , na hunne wederkeering uit Babel, te overreden, dat de Tempel, door zerubbabel gebouwd , geheel niet beantwoordde , aen het Godlyk voorfchrivt, en hen te bewegen, om eenen nieuwen Tempel, naer het model, op den naem van ezechiel befchreven, op te bouwen, en hun Samaritanen dezelvde rechten, met de joden, toe te ftaen; deze veronderftelling is geheel onbeftaenbaer. De geheele zaek is een

louter verdichtfel, voor het welk men geen fchyn of fchaduw van bewijs kan bybrengen. Daerenboven was zodanig een bedrog ten eenenmael onuitvoerbaer. Zou een bedrieger onder de Samaritanen, die alle de Heilige Boeken der Joden verwierpen, de Pentateuchus van mose alleen

XV. deel. [B 2]

Sluiten