is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 EZECHIEL. XVI.

verbeterlyke boosheid aen te wijzen, feggende: Soo de moeder is, is hare dochter.

Het is een gewoon fpreekwoord zoo de moeder is, is ook hare dochter. De dochter volgt gewoonlyk het voorbeeld van hare moeder naer, byzonder in het geval van ontucht. De zucht tot onkuisheid ervt dikwijls, van de moeder, op de dochter over. — Dit fpreekwoord was, in nadruk, toepaslelyk op de toenmalige Joden, die de voetflappen van hunne voorvaderen, in afgodery en boosheid, yverig naervolgden.

45. Gy, o Jerufalem, zijt de in alles gelykende dochter uwer moeder, die de walge hadde van haren man, ende van hare kinderen. Immers hebt gy my, die u, door het Sinaitisch Verbond, als getrouwd had, fchandelyk verlaten, door mijnen dienst den ftommen afgoden toe te brengen, en zelvs de natuurlyke lievde, tot uwe kinderen, verzaekt, door hen aen den Moloch op te offeren, ende gy zijt de fufter uwer fufteren, Samaria en Sodoma, voor zo ver uwe inwooners zich even eens gedragen hebben, als de burgers van de beide gemelde ftoden, die de walge gehadt hebben van hare mannen , ende van hare kinderen; uwe moeder was eene Hethitifche, ende uw vader een Amoriter. Vergel. vs. 3.

46. Uwe groote fufter nu is Samaria, fy, ende hare dochteren, dewelcke woont aen uwe flinckerhant: maer uwe fufter, die kleynder is dan gy, die tegen uwe rechterhant woont, is Sodom, ende hare dochteren.

Samaria en Sodom komen hier voor, als hoofd of moederlieden , van welke de mindere dochters zijn , even als Jerufalem het ganfche Joodfche land vertegenwoordigt. — Samaria wordt de groote of oudfte zuster van Jerufalem genaemd, omdat het Rijk der X ftammen grooter was, in uitgeftrektheid van land, in aental van ingezetenen, en macht, dan het Joodfche Koningrijk , tot het welk flechts twee ftammen behoorden. Sodom heet de kleine zuster van Jerufalem, omdat zy, met hare onderhebbende fteden en gehuchten, veel kleiner was

dan