Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EZECHIEL. XXV. z6<j tniten en de Joden. Uit dit beginfel hadden de eerften de laetïlen, reeds van de vroegfte tijden, zeer grooten overlast gedaen , tot dat Koning david zich deze vyanden onderwierp, en hun land cijnsbaer maekte 2 Sam. VIII: 14. Onder de regeering van joram , vielen de Edomiten van hem af, en maekten zich zeiven eenen Koning, maer joram gav hun eene groote nederlaeg, en amazia maekte naderhand, onder hen, eene vreesfelyfee flachting 2 Kon. VIII: 20, 21. 2 Kon. XIV: 7. — Deze wraekgierigheid hebben de Edomiten , tegen de Joden, altoos behouden; en, toen Jerufalem, door de Chaldeeuwen, was ingenomen , waren zy zeer verblijd , zelvs voegden zy zich by de Babyloniers , om mede, in den roov, te deelen, ja zelvs plaetften zy zich, op de wechfcheidingen, om de vluchtende Joden, in de handen der Chaldeeuwen, over te leveren Obadja vs. 11 -14.

De Edomiten hadden zich zeer fchuldig gemaekt , dat zy zich, aen de Joden, gewroken hadden. — Eigenlyk ftaet 'er: zich fchuldig makende, hebben zy zich fchuldig gemaekt, dat is,. zy hebben zich zeer grootelyks fchuldig gemaekt, en eene zware misdaed bedreven. Deze misdaed beftond daerin, dat zy zich, aen de Joden, gewroken, en hun, uit eenen ouden wrok, alle mogelyke nadeelen berokkend hadden.

13. Daerom, alfoo feyt de Heere HEERE, de opperfte en rechtvaerdige Richter, Ick fal oock mijne flaende hant uytftrecken tegen Edom, ende ick fal menfch ende beeft uyt haer uytroeyen : ende fal haer [tot] eene woeftheyt ftellen van de. vermaerde Stad Theman, liggende op de Oosterfche grenzen van hun land, aen; ende fy fullen [tbt~] de wester grensftad Dedan [toe] door 't fweert vallen.

14. Ende ick fal mijne wrake doen aen Edom, door de hant mijns volcks Ifraè'ls; ende fy fullen, als werktuigen in mijne ftraflende hand, tegen Edom nae mijnen toorn ende nae mijne grimmigheyt handelen: alfo fullen fy, de Edomiten namelyk, mijne wrake gewaer worden, fpreeckt de Heere HEERE.

Zo is het ook, met de daed, gefchied. —— Onder judas den macchaberr , hebben de Joden den Edomiten zeer XV. D£6t,

Sluiten