is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 D A N I E L; V.

21. (h) Ende hy wiert, zich in zijne razerny verbeeldende een beest te wezen , uit het gezelfchap van de kinderen der menfchen verftooten, ende fijn herte wiert den heeften gelijck gemaeckt, ende fijne wooninge was by de wout-efelen , mèn gaf hem gras te fmaken gelijck den oiTen, ende fijn lichaem wiert, in de open lucht, van den daeuw des hemels nat gemaeckt: tot dat hy bekende , dat Godt de Allerhoogfte, Heerfcher is over de Koninckrijcken der menfchen , ende over defelve ftek wien hy wil.

22. Ende gy Belfazar fijn klein fone, en hebt u, aen zijn voorbeeld niet gefpiegeld; en uw hoogmoedig herte niet vernedert; alhoewel gy dit alles wel geweten hebt, en uw voordeel daer mede hadt behoren te doen.

23. Maer gy hebt u verheven tegen den Heere des hemels, ende den Allerhoogften Beftuurer van alle menfchelyke zaken, honende getergd: want men heeft, op uw bevel, de vaten fijnes huys, welke in den Tempel, tot zijne drankofferen , gebruikt werden, op dit dartel feest, voor u gebracht, ende gy, ende uwe Geweldige, uwe wijven, ende uwe bywijven, hebben wijn uyt defelve gedroncken ; ende de goden van filver, ende gout, koper, yfer, hout, ende fteen, die niet en fien noch hooren, noch weten, hebt gy onder dit alles geprefen, en lovzangen ter hunner eere, met verfmading van Israëls God, opgezongen, maer dien eenigen en waren Godt, in wiens hant uw adem is, aen wien het ftaet, een einde te maken van uw leven, ende by wien alle uwe paden zijn , beftuurende alle uwe lotgevallen, en hebt gy niet verheerlickt, maer in tegendeel gelasterd, als of het Hem aen macht ontbroken hadde, om, indien het Hem goedgedacht had, zijn Heiligdom en deszelvs gereedfchappen te beveiligen.

24. Doe is dat deel der hant, welke gy, op den

muur

(*} Dan. 4: 25.