is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANIEL. VI. 29

I. De vyandige pogingen tegen zijn perfoon, befchrijvt by, vs. i-iQ-

II. Zijne wonderdadige verlosfing, vs. 20-28. I. In het eerfte ftuk vinden wy,

H. De aenleiding tot die vyandige onderneming, tegen daniel, beftaende in nydigheid, over zijne verheffing, vs. 1-4.

I. Darius de Meder nu, ontfingh het Koninckrijcke, ontrent twee en tfeftigh jaren oudt zijnde.

Wie is darius de Meder? — By de ongewijde Schrijveren vinden wy drie dariussen , die, na cyrus , in Perfien geheerscht hebban, darius hystaspeszoon, darius bygenaemd nothus of Bastaert, en darius codomannus , de laetfte Koning, in de Perfiaenfche Monarchy. Geen van deze kan hier bedoeld zijn: want 'er wordt gefproken van eenen darius , die voor cyrus geregeerd heeft; gelijk aller duidelykst blijkt, uit vs. 29. vergel. Kap. IX: 1. X: 1. Maer voor cyrus vinden wy, by de ongewijde Schrijveren, gene melding van eenen Koning, die over Babel geheerscht heeft, en den naem had van darius.

De hier bedoelde Vorst, die te Babel zijnen zetel had, moet derhalven, by de uitheemfche Schrijveren, eenen anderen naem hebben. De zaek wordt, door de Geleerden, zeer verfchillendlyk begrepen. — Wy voegen ons by de zulken, die hier denken aen cyaxares II, Koning der Meden, die een zoon geweest is van astyages, en een Oom van cyeus : want mandane , dochter van den Medifchen Koning astyages , en zuster van cyaxares II, was gehuwd met cambyses, eenen Vorst der Perfen, en uit dit Huwelyk was cyrus geboren.

Nadat de Meders van de Asfyrifche Monarchy waren afgevallen, hebben zy, als een afzonderlyk volk, volgens herodotus en xenophon , 6 Koningen gehad, dejoces , fhraortes, cyaxares I, astyages, cyaxares II, en cyrus. Op de lijst van ctesius vindt men geheel andere namen, maer hy fchijnt van Vorsten te fpreken, die, alleen over eene ftreek van Medien, het bewind voerden. — Nu moej

XVI. DEEL, F 5