is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P* DANIEL. VI.

4- Doe overtrefte defe Daniel die andere twe* Voriten, in beleid, trouw en naerstigheid, ende ook alle die gemelde 120 Stadthouders; daerom dat een voortreffehcker geeft in hem was : ende de Komngh dacht daerom, en was van voornemen, hem als eerften Staetsdienaer, door wiens handen alles gaen zou,

Jijck °Ver be<lUUI Va" 'C 8ehede Koninc^ Het is ligtelyk te begrijpen, hoe daniel, in zulk eene grote achting en blakende gunst, by cyaxares II, gekomen zy. — Toen cyrus Babel had ingenomen, heeft hy buiten allen twijffel horen fpreken, van het wonderdadig gefchrivt, het welk zich, in dien zelvden dag, op der» muur vertoond had , terwijl belsazar een prachtig feest hield, en de uitlegging, welke daniel daervan gegeven had. Zekerlyk zal hy daniel by zich ontboden, en by die gelegenheid verftaen hebbe, hoe de Propheet, door het verklaren van nebucadnezars droom, in aenzien gekomen ware, en aengefteld tot Stadhouder van het landfchap Babel, Kap. II, V. — Het een en het ander zal cyrus, als zeer merkwaerdige zaken, aen cyaxares II, zijnen Oom, by de overgivt van het Babylonisch Rijk, hebben medegedeeld.

O. Uit nijdigheid, over deze verheffing van daniel, Zochten ae andere Vorsten hem te verderven, met dit gevolg, dat hy, tm zijne Godsdienstigheid, den leeuwen werd voor. geworpen, vs. 5-19.

5. Doe Daniel de gunst van den Koning, op zulk eene zeer byzondere wijs gewonnen had, verwekte dit den bitteren nijd van zijne amptgenoten. Uit dit verfoeilyk beginfel fochten de beide andere Vorften of opzieners der ontvangers, ende de Stadthouders gelegenheyt te vinden tegen Daniel, om hem by den Koning zwart te maken, en zijnen val te berokkenen, van wegen ontrouw cn nalatigheid , in den gewichfigen post, welken hy in de beftuuring van het Koninckrijcke bekleedde,

maer