is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANIEL. VI. 95

waren hunne Godsdienstige aendacht te verrichten, opene venfters (b) tegen Jerufalem aen, zodat hy van buiten kon gezien worden, wanneer men daervan zijn werk maekte , en ook van de voorbygangeren gehoord worden , wanneer hy zijne item in het bidden wat verhief,) ende hy knielde op (c) drie gezette tijden 'sdaegs, des morgens, des middags, en des avonds, op fijne knien, ende hy badt ernftig overluid, ende dede belijdeniflè voor fijnen Godt, gantfchelick gelijck hy voor defen gedaen hadde. Het was altoos de gewoonte van daniel geweest, om driemalen des daegs, op gezette tijden,te bidden, en God meer gehoorzamende, dan den menfchen, liet hy zich, door het bevel des Konings, van deze prijfelyke gewoonte niet aftrekken.

12. Doe quamen die mannen met hoopen of ge-: zamenlyk, rondom het huis van Daniel, denkelyk onder voorwendfel, dat zy hem over gewichtige zaken fpreken moesten, op zulken tijd, op welken zy ontdekt hadden, dat hy gewoon was te bidden, ende fy vonden Daniel, tot zijne opperzale doordringende, biddende ende fmeeckende voor fijnen Godt.

13. Doe quamen fy naerder, ende fpraken, of zy naderden om te fpreken ; voor den Koningh van het gebodt des Konings, en de algemeene verplichting om het zelve te gehoorzamen, zeggende; Hebt gy niet een gebodt geteeckent, dat alle man die in dertigh dagen van eenigen Godt of menfche [_yet] verfoec» ken foude, behalven van u, o Koningh, in den kuyl der leeuwen foude geworpen worden V De Koningh antwoordde ende feyde, 't Is een vafte reden, eene zekere zaek, welke onveranderlyk is vastgefteld; naede wet der Meden ende Perfen, die niet en magh wederroepen worden.

14. Doe antwoordden fy , ende feyden voor den Koningh , Daniel een van de gevanckelickwechgevoerde uyt Juda, een man, welken gy, in eer

Ci) r Kon. 8: 44. («) Pfalm 55: r8. XVI. DEEL»