Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING.

van dezen Godlyken last te gehoorzamen, ging hy vluchten. Hy begav zich naer Japho, eene oude Zeeftad van het Joodfche land, thans Jaffa geheeten, en ging aldaer te fcheep, om naer Tartesfus in Spanje, op de uiterfte grenzen van Europa, over te varen.

Op de zee werd het Schip belopen, door eenen vreesfelyken ftorm, zodat 'er geen ander uitzicht ware, dan te vergaen. De Scheepslieden befchouwden ditonweder, het welk hen alle in levensgevaer bracht ; als een kennelyk bewijs der Godlyke wraek. Zy befloten 'er uit, dat 'er een doodflager , of een ander uitftekend booswicht, aen boord moest wezen, welken de Godlyke wraek vervolgde. Zy wierpen daerom het lot, om te ontdekken, die het voorwerp der Godlyke gramfchap wezen mogt. Het lot viel op jona,

en zy hielden hem voor den fchuldigen. Na

dat men nog eene laetfte poging gedaen had, ter behoudenis van fchip en volk, wierp men jona over boord, en de ftorm bedaerde op het oogenblik.

Dan de heer zorgde voor jona, en beftuurde het zo, dat 'er een grote visch digt by het fchip ware, toen de Propheet in de zee geworpen werd. De visch {lokte hem geheel in, en hy was, in het ingewand van het zeegedrocht, tot op den derden dag. Toen werd hy levendig uitgefpogen op het droge.

Kort

Sluiten