is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingne verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 A MOS. V.

deze fpreekwijs opvat, voor eene bedreiging van eenen ge« helen ondergang, dan doet 'er zich eenige bedenkelykheid op, omtrent de vervulling, naerdien men, uit a Kon. XVII: a8 en 2 Kon. XXIII: 15-18, fchjnt te mogen be> fluiten, dat Bethel, by de floping van het Rijk der X ftammen, is ftaende gebleven. Maer dan moet men de bedreiging voorwasrclelyk opvatten, en onderftellen, dat de inwoners van Bathei eindelyk tot inkeer gekomen zijn, en daerdoor de verdelging van hunne Stad hebben afgewend. Althans, toen Koning josia Gods bedreiging, tegen het altaer te Bethel, vervuld had, volgens 1 Kon. XIJI: 1, was het huis van Israël befchaemd geworden, wegens Bethel, hunlieder vertrouwen , Jer. XLVIII: 13 , en zódanig eene fchaemte was recht gefchikt, om eene verfoeijing van den kalverdienst te weeg te brengen.

Dan men zou de fpreekwijs, Bethel zal worden tot niet, kunnen bepalen, tot de vernietiging van den afgodsdienst, en de herftelling van den zuiveren Godsdienst, wanneer dit gezegde nauwkeurig zal vervuld zijn, toen de godvruchtige Koning josia den kalverdienst heeft uitgeroeid, 2Kon. XXIII: 15-18.

Er wordt gene bedreiging by gevoegd, tegen berseba, om dat die plaets, gelijk wy gezegd hebben, tot het Koningrijk van Juda behoorde, en deze Godfpraek is ingericht, tegen het Rijk X ftammen.

B. Vs. 6-95 volgen de middelen, welke de heer , in den tijd van amos , nog werkelyk aenwendde , om de Israëliten, tot bekeering, op te wekken.

6". Noch op den huidigen dag, o Israëliten , laet de langmoedige God ulieden tot bekeering aenmanen. Soec« ket, dat is de geduurige opwekking van my en andere Propheten , den HEERE, keert weder, tot zijnen dienst, ende levet, langs dien weg, vooffpoedig, onder het genot der Godlyke gunst: op dat hy, die te rein van oogen is, dan dat Hy het kwaed zoude kunnen aenfchouwcn , niet, in de hitte van zijne gramfchap , door en

bre-