Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5» AMOS. V.

eens zou het gelegen zijn met de wijken, de mindere ftraten en achterhoeken, vergel. Jer. IX: 21. De rouw zou alge meen zijn, by groten en kleinen, in de paleifen en in de hutten. De rouw zou zich vertonen , in een openbaer jammergefchrei; zy zouden zeggen, och , och, fchreeuwen ea kermen.

Op het land zcu het even eens gefield zijn, als in de fteden. —— Zy zulltn den akkerman roepen tot treuren. De opgezetenen van het land zeuden, met de ftadelingen, klagen en kermen. — Rouwklage zal zijn by hen, die ver/tand van kermen hebben. Men denke aen' de zulken, die de kunst verftonden, en 'er op geleerd waren, om klaegliederen, ter eere van de afgtflorvenen, op te zingen. De rouwklage nu zou zo groot en algemeen zijn, dat zelvs de rouwklagers en huilfters, die zich anders om loon verhuurden , nu in eigen perfoon, ftof zouden hebben, om in waerheid te kermen, gelijk zy anders de droevheid nabootfttn. — Ook zou de rouwklage gehoord worden in de wijngaerden, alwaer men anders gewoon was vrolyke gezangen te horen.

De Propheet bepaelt niet, hoedanig een oordeel deze algemene rouwklachte zou veroorzaken. Dit was ook niet nodig, om dat hy, in de vorige Leerreden, allerlei oordeelen vermeld had, welke den Israëliten, in vorige dagen, waren overgekomen, en 'er bygevoegd, dat de heek nu ook alzo zoude doen, en Israël, op zoortgelyke wijzen, verne» deren. De heer zou de onverbeterlyke Israëliten ftraffen, met oorlog , pestilentie, hongersnood , en wat dergelyke oordeelen meer zijn.

Deze vreesfelyke oordeelen worden in het algemeen befchreven, wanneer er wordt bygevoegd, vs. 17^: want Ik

Zal door het midden van u doorgaen , zegt de heer. De

meest geduchte gerichtshandelingen van den Allerhoogften wor. den meermalen met dezen fpreektrant befchreven, en by. zonder die, waerdoor Egypten wel eer vervuld werd, met een groot gefchrei, Exod XII: 12 , 30. De heer zelvs zou Israël in eenen vyand verkeeren , tegen hen ftrijden , en het land, als bet ware, met zijne allesvernielende oordeelen, doorlopen.

3. De*e

Sluiten