is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingne verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAHUM. m. 255

rijkheid, aen de kevers en fpringhanen gelijk, het Zou u niet kunnen baten. •

16. Gy hebt meer handelaers als erfterren aen den hemel zijn: de kevers fullen invallen, ende daer van vliegen.

Door de handelaers verftaen zommigen, voor geld gekocht© of gehuurde Soldaten, loontrekkende krijgsknechten uit nabuurige volken, welke aen de Asfyriers onderworpen waren. Deze zouden meer wezen als 'erfterren aen den hemel zijn. Het géevt te kennen * dat de gehuurde Soldaten j die de Asfyriers in dienst hadden i eene verbazende menigte zouden uitmaken. De kevers, wordt 'er bygevoegd, zullen invallen en daer van vliegen. De gehuurde Soldaten worden vergeleken by kevers, die in een land vallen, alle de vruchten af eten , en weder naer elders trekken, om aen te duiden dat die gebuurde manfchappen, door hunne roov en plunderzucht, voor de Asfyriers meer tot bezwaer en overlast, dan tot hulp en reddingj wezeh zouden;

Dan tegen déze opvatting mérken anderen aen , dat 'ef geen grond zy, voor de onderftelling van zulfce gehuurde Soldaten, en bet oorfprongelyk woord, door handela.rs vertaeld , in de Heilige Schrivten altoos Kooplieden beteekene. Men zou het daerom zo kunnen begrijpen, dat 'er* in het volkrijke Ninive, een groot getal van Kooplieden waren, maer dat deze, het dreigend gevaer bemerkende, met hunne verzamelde fchatten, zeer fpoedig.even als de kevers, naer elders zouden henen trekken.

17. Uwe gekroonde of afgezonderde, de voornaemfië mannen, in den Burgerftaet en Krijgsdienst, zijn als dei fprinckhanen , ende uwe Erijgs-overfte als de groote kevers, die haer in de heyningmuefen legeren in de koude der dagen : wanneer de fonne opgaet , fo vliegen fy wech, alfo dal hare plaetfe onbekent is waer fy ge weeft zijnj

By 'koel weder, in de koude dagen, zetten zich de fprirghal hen en kevers, en legeren zichzh het ware aen de heit.ingmuuren, alwaer zy tegen dén wind gedekt zijn maer als de zon epgaeti en de dag heet wordt, vliegen zy wech, zodaé'èï

xvn. deöu R 3